یکی از خدمات مهم شرکت سندپرداز مشاوره در زمینه فرایندهای کسب و کار سازمان است.

چرا این مشاوره اهمیت دارد؟

1a

  سطح بلوغ سازمان

2a

سن سازمان (تولد، رشد، بلوغ، کهولت)

3a

مالکیت سازمان

4a

ابعاد سازمان

5a

سبک مدیریت سازمان

6a

شرایط اقلیمی

7a

فرهنگ سازمانی

8a

سازمان های غیر رسمی

9a

اوضاع اقتصادی

معنی این سخن آن است که حتی در صنایع مشابه نمی توان فرایندها را از یک شرکت به شرکت دیگر کپی برداری کرد. حتی فرایندها تحت تاثیر زمان قراردارند و در ادوار مختلف عمر یک سازمان باید تغییر یابند.

پس به روش ها چه هستند؟

به روش ها یعنی تجربیات برتری که در صنعت وجود دارد و دانستن آن مهم است ولی لزوما برای یک شرکت خاص مناسب نیست. شرکت سندپرداز با حمع آوری تجربیات برتر در فرایندهای مختلف کسب و کار و با کسب آگاهی و شناخت از وضعیت موجود و نیازهای شرکت ها، از طریق جلسات بازطراحی فرایندها (BPR) مشاوره های لازم را جهت شناسایی بهترین و مناسب ترین فریاند کسب و کار برای سازمان ها فراهم می سازد.