ماژول ها

بهای تمام شده واقعی

ماژول بهای تمام شده واقعی تولیدات، محاسبات بهاي تمام شده محصولات و نیمه ساخته ها و ضایعات غیر عادی را براساس استانداردهای تعريف شده در مهندسی محصول و با استفاده از اطلاعات عمليات واقعي، شامل هزینه های واقعی ثبت شده در مراکز هزینه ،گزارشات تولید و مصارف واقعی مواد از انبار به انجام مي‌رساند. بهاي تمام شده در مراکز مختلف به تفکیک مواد، دستمزد و سربار محاسبه شده و انحرافات مصارف مواد و دستمزد و سربار محاسبه می گردد. روش محاسبه، روش هزینه یابی مرحله ای می باشد که به صورت مرحله به مرحله بر اساس مراحل تولید هر محصول و نیمه ساخته ، قیمت هر مرحله را محاسبه کرده و در نهایت قیمت تمام شده محصول ساخته شده را ارائه می نماید.

بهای تمام شده برآوردی

این بخش بهای تمام شده برآوردی ، بر اساس داده های قابل پیش بینی و قابل بودجه ریزی را با توجه به پارامترهای مختلف تأثیرگذار در آن که از قبل شناسایی شده اند، محاسبه می کند . تاثیر یا عدم تاثیر قسمتی از هزینه های دستمزد و سربار، تغییر در آمار تولید و اثر آن روی بهای تمام شده ، تغییر ظرفیت واحدهای تولیدی و بررسی انحرافات ظرفیت ، تغییر در اطلاعات مهندسی محصول، تغییر در قیمت مواد اولیه، تأثیرات تغییرنرخ ارز و ... نمونه هایی هستند که بررسی نتایج هریک از آنها در بهای تمام شده به منظور قیمت گذاری مناسب و رقابتی، مورد توجه مدیران سازمان است. برای انجام محاسبات بهای تمام شده برآوردی ، دراختیار داشتن روش و فرمول ساخت محصول الزامی است.

بودجه عملیاتی

در این بخش اطلاعات بودجه عملیاتی شامل بودجه عناصر هزینه در مراکز هزینه و میزان ظرفیت هر مرکز بر حسب فعالیتهای آن مرکز پیش بینی و درج می گردد. استفاده از بودجه دوره های قبل یا اطلاعات واقعی دوره های قبل بعنوان مبنای تهیه بودجه جاری ، با اعمال پارامترهای افزایش یا کاهش ، امکان پذیر می باشد.

ویژگی ها و مزایا