ماژول ها

فرایند خرید داخلی

فرایند سفارشات خارجی

مدیریت قراردادها

خرید خدمات

خرید خدمات کارمزدی

ارزیابی تامین کنندگان

ویژگی ها و مزایا

کنترل قراردادها

خرید قطعات مجموعه

حمل و نقل جزیی (partial shipment)