فروش، پخش و خدمات پس از فروش

ماژول ها

فرایند فروش عمومی

فرایند فروش صادرات

فرایند فروش خدمات کارمزدی

فروش مویرگی

سیستم CRM

فرایند خدمات پس از فروش

ویژگی ها و مزایا

تقسیط نمایندگان

کنترل اعتبار مشتری

سهمیه فروش

رزرو موجودی و موجودی قابل فروش