مدیریت انبارها

ماژول ها

انبار مواد اولیه

انبارهای مواد اولیه به تفکیک فیزیک قابل شناسایی هستند و تمامی فرایندهای داخلی شامل ورود به انبار موقت و اطمینان از ورود کالای با کیفیت به انبار، کنترل مرجوعی ها به تامین کنندگان، فرایند مصرف و اطمینان از مصرف صحیح مواد، کنترل برگشتی ها به انبار، کنترل برگشتی ها به تامین کنندگان در آن شناسایی و ثبت اطلاعات می شوند.

انبار ابزار و قطعات

تمامی فرایندها از شناسایی درخواست کالا و درخواست کننده، تحویل اقلام به تحویل گیرنده و کنترل برگشتی از واحد ها، شناسایی کالای مستعمل و کنترل موجودی آنها در سیستم ثبت و کنترل می شوند. همچنین تعریف پارامترهای موجودی و اعلام درخواست خرید بر اساس موجودی و نقطه سفارش اطمینان از مزایای استفاده از این سیستم است.

انبار مصرفی و عمومی

تمامی فرایندها از شناسایی درخواست کالا و مصرف، کنترل میزان مصرف به تفکیک واحدها، همچنین امکان درخواست خرید بر اساس پارامترهای موجودی و کنترل موجودی اقلام در انبار در سیستم قابل ثبت، پیگیری و کنترل است.

انبار محصول

ارتباط با سیستم کنترل تولید و رسید در انبارهای محصول به تفکیک محل فیزیکی، شناسایی محموله های تولیدی و ردیابی آنها در انبار، ارتباط با سیستم فروش و ثبت حواله های فروش در انبار، رویت موجودی محصول در انبار و در تمامی زیر سیستم ها به تفکیک محل های فیزیکی و محموله های تولیدی از ویژگی های انبار محصول است.

ویژگی ها و مزایا

اطلاعات پایه

یکی از مهمترین موجودیت های سیستم های اطلاعاتی و یکپارچه وجود اطلاعات پایه دقیق، صحیح و طبقه بندی شده است. با توجه به اینکه اطلاعات پایه از جمله کالا غیر از سیستم انبار در تمامی فرایندها و سیستم ها گردش دارند، تعریف و شناسایی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

ردیابی کالا در انبار

تمامی محموله های مواد ورودی و محصولات تولیدی می توانند شناسایی شوند و در تمامی گردش های انباری کنترل گردند. به کمک سیستم سندپرداز امکان تولید انواع بارکد برای محموله های ورودی به تفکیک تامین کننده و تاریخ ورود و برای محصول تولیدی به تفکیک تاریخ تولید، خط تولید و ... وجود دارد، همچنین امکان چاپ لیبل های ردیابی مقدور است. ردیابی می تواند محدود به محموله و یا به ازای هر واحد کالا باشد.

کنترل موجودی انبار

در صورت شناسایی محموله های ورودی به انبار، امکان کنترل موجودی و مصرف بر اساس استانداردهای LIFO، FIFO ، کنترل و هشدار در خصوص اقلامی که به تاریخ انقضای مصرف نزدیک می شوند و کنترل کالاهایی که موجودی آنها نزدیک به نقطه سفارش است امکان پذیر می گردد.

محل استقرار کالا در انبار

یکی از موضوعات مهم در انبارداری، دسترسی سریع و راحت به اقلام جهت تحویل و کنترل موجودی فیزیکی آنها است. این مساله خصوصا زمانی که تنوع اقلام از یک سو و تعدد محل های فیزیکی و قفسه های نگهداری از سوی دیگر زیاد است، یکی از چالش های مهم انبارداری است. در سیستم سندپرداز بمنظور کنترل موضوع، محل های استقرار، اولویت استفاده، ظرفیت و شناسایی آنها در تراکنش های انبار تعریف و ثبت می شوند.

ارتباط با روش های مکانیزه انبارداری

با بروز شدن ابزارهای مورد استفاده در انبارداری نیاز است سیستم های اطلاعاتی همسو با تغییرات و به صورت یکپارچه عمل کنند. ارتباط با سیستم های باسکول جهت دریافت اطلاعات توزین و رسید خودکار، ارتباط با دیوایس های خواندن بارکد کالا، استفاده از تبلت در انبارگردانی از جمله فعالیت هایی است که در مجموعه راهکارهای یکپارچه سندپرداز ارایه شده است.