ماژول ها

سیستم مهندسی محصول

فرایند برنامه ریزی مواد

فرایند برنامه ریزی تولید

فرایند کنترل تولید

فرایند تغذیه خطوط

فرایند کنترل کیفیت

ویژگی ها و مزایا

شناسایی مدل مفهومی تولید

برنامه ریزی تولید پیشرفته

ردیابی محصول در تولید

کنترل مصرف دقیق در انبارهای پای کار