ماژول ها

فرایند تعمیر و نگهداری EM و CM

فرایند برنامه ریزی پیشگیرانه PM

فرایند برنامه ریزی پیشگویانه PDM

ویژگی ها و مزایا

شناسنامه تجهیز و درخت تجهیز(تاکسونومی)

بانک خرابی

ارتباط با سیستم کنترل تولید و دریافت کارکرد تجهیز