الزامات راه اندازی ERP

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹

مدیریت ریسک در ERP

ریسک های پروژه ERP چیست؟ تغییر فرهنگ سازمانی استقرار ERP بسیار فراتر از نصب و آموزش یک نرم افزار است ، بلکه تغییر فرهنگ سازمان و […]