سیستم بهای تمام شده

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

تایید عملکرد سیستم بهای تمام شده توسط سازمان حسابرسی

سیستم بهای تمام شده در شرکت نفت و گاز اروندان مورد استفاده و صحت محاسبات آن توسط سازمان حسابرسی مورد تایید قرار گرفت. این پروژه از […]