یکی دیگر از خدمات مهم شرکت سندپرداز مشاوره در زمینه ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار ERP است.

این مشاوره به دلایل زیر مهم است

و ده ها موضوع دیگر که در پروژه ارزیابی آمادگی سازمان باید مورد توجه قرار گیرد.