پس به روش ها چه هستند؟

واقعیت این است که طراحی فرایندهای مطلوب در هر شرکت، علاوه بر صنعت مورد نظر، تحت تاثیر پارامترهای زیادی قرار می گیرد که تئوری نسخه برداری کورکورانه از فرایندهای شرکت های مشابه را زیر سوال می برد. برای مثال آیا فرایندهای های شرکت تویوتا در حوزه تدارکات یا فروش می تواند برای شرکت ایران خودرو مناسب باشد؟ در طراحی فرایندها چه عواملی را باید در نظر داشت؟
1a

  سطح بلوغ سازمان

سازمان ها از نظر بلوغ سازمانی به 5 سطح طبقه بندی می شوند. در سطح یک، تقریبا هبچ فرایندی شناسایی نشده و وجود ندارد، در حالی که در سطح دو، فرایندها شناسایی شده اند ولی اجرایی نشده اند و .... . هر سطح از بلوغ سازمان نیازمند فرایندهایی متناسب با آن سطح می باشد. بنابر این شناسایی سطح بلوغ سازمانی برای طراحی مناسب فرایندها مهم است.
2a

سن سازمان (تولد، رشد، بلوغ، کهولت)

سازمان ها از نظر دوره حیات در مراحل مختلفی قرار دارند. قطعا فرایندهای مناسب برای دوره رشد، تناسبی برای دوره کهولت سازمان ندارد.
3a

مالکیت سازمان

فرایندها در شرکت های دولتی با فرایندها در شرکت های سهامی عام یا سهامی خاص نمی تواند کاملا مشابه باشد و طبیعتا در شرکت های دولتی نوعی از فرایند مورد نظر است که در شرکت های خصوصی مطلوب نیست.
4a

ابعاد سازمان

بزرگی و ابعاد سازمان به طور طبیعی فرایندهای پیچیده تری را الزام می دارد.
5a

سبک مدیریت سازمان

مدیران مختلف برای اداره کسب و کار خود شیوه های متفاوتی اتخاذ می کنند. برخی شیوه های مشارکتی را بر می گزینند، درحالی که برخی دیگر ممکن است شیوه های آمرانه را انتخاب کنند. برخی مدیران علاقمند به تفویض اختیار هستند و برخی دیگر مسئولیت متمرکز را می پذیند. شیوه های مدیریت تاثیر مستقیم در طراحی فرایندهای مطلوب دارد.
6a

شرایط اقلیمی

صنایع و کسب و کارهای مشابه حتی وقتی عضو یک هولدینگ باشند، تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار دارند. موضوعاتی مثل وضعیت آب و هوایی، فرهنگ اجتماعی، سطح امنیت و بزرگی وکوچکی محل استقرار یک کسب و کار در شکل گیری فرایندهای مطلوب موثر است.
7a

فرهنگ سازمانی

سطح روحیه همکاری، میزان امنیت شغلی، شفاف بودن مسیر ارتقا شغلی، شادابی محیط و مسائلی که به فرهنگ سازمانی مرتبط می شود می تواند در تعیین فرایندهای مطلوب اثر گذار باشد.
8a

سازمان های غیر رسمی

سازمان های غیر رسمی دشمنان سرسخت شکل گیری فرایندها هستند. طراحی فرایندها به گونه ای که با مقاومت شکننده سازمان های غیر رسمی مواجه نشود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
9a

اوضاع اقتصادی

قطعا فرایندهای مطلوب در دوره رونق نمی تواند برای دوره رکود مطلوب باشد همانطور که نمی توان بدون در نظر گرفتن محدودیت هایی مانند تحریم فرایندها را بهینه طراحی نمود.