سند پرداز  در یک نگاه

بسته های نرم افزاری، دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده کسب و کار مدرن امروز نیستند. همچنین، امروزه منابع محدودتر از گذشته هستند و نحوه مدیریت این منابع است که تفاوت میان شرکتهای موفق و ناکارآمد را نشان می دهد. به همین دلیل شرکتها نیازمند راهکاری مکانیزه برای مدیریت منابع محدود خود هستند که ضمن پاسخگویی به نیاز امروز، جوابگوی نیازهای فردای آنان نیز باشد. اما این مکانیزاسیون، اگر با بهبود فرایندها و روشهای کهنه و جایگزینی بهترین الگوهای آزمایش شده جهانی و ملی، همراه نباشد، موفق نخواهد بود.
S-ERP II محصولی 14 ساله از شرکت سندپرداز و پاسخی است به این نیاز که شرکتهای ایرانی را چابک و کارآمد می سازد.
شرکت دانش بنیان سندپرداز با بیش از 25 سال تجربه موفق در صنعت نرم افزار کشور، ارائه دهنده راهکارهای مدیریتی هوشمند مبتنی بر دانش جهانی و روش و ابزار بومی است.

parallax background

 
 

دانش روش ابزار: فلسفه لوگو

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﺪﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﺭﻛﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ، ﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

دانش : فلسفه لوگو ﺑﺎﺯﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪها ﻭ best practices

 ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ .ﻻﺯﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻻﺯﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ S-ERP II ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻫﺮ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﺧﺮﻳﺪ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ، ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ( ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﮔﻬﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ Best Practices ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺮﻭﺵ ﻫﺎ ) ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ.

روش : شیوه استقرار حلزونی

ERPﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ، ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﺍﺑﺪﺍﻋﻲ ﺧﻮﺩ ERP II ﺍﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﺪﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﻠﺰﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ، ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ.

ابزار : نرم افزار S-ERP II

S-ERP II ﺍﺑﺰﺍﺭ: ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . Enterprise Resource Planning)( ﻳﻚ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ S-ERP II ﺣﻮﺯﻩ 6 ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ S-ERP II .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 5 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ 4 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ 3 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ 2 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﻳﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ 1 ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ .6CRM ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ، ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺖ. 6ﺿﻠﻌﻲ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺼﺮﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ 6ﻧﻤﺎﺩ

 
 

فلسفه لوگو و هویت بصری سند پرداز

ﺳﻨﺪﭘﺮﺩﺍﺯ، ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﺭﻛﻦ ﺍﺻﻠﻲ "ﺩﺍﻧﺶ، ﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ" ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻮﮔﻮﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. S ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺿﻠﻌﻲ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺼﺮﻱ ﺳﻨﺪﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ 6ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺩ 6 - ﺍﺯ ERP ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ. S ﺿﻠﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ 6ﺍﺿﻼﻉ ﻟﻮﮔﻮﻱ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺳﻨﺪﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﻳﻚ -ERP ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻪ ﺭﻛﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ. S ﺿﻠﻌﻲ 6ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﺩ S ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ 6 - ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ERP -، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ERP ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺑﺰﺍﺭ، ﺭﻭﺵ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺨﻔﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ (Sanad Pardaz)ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺰﻛﺰ ﻟﻮﮔﻮ، ﻣﺨﻔﻒ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ SP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.(Solution Provider) ITﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ

لوگو قدیمی

لوگو قدیمی

لوگو جدید

لوگوی جدید

 
 

kargah

کاتالوگ

درخواست-دمو