ماژول ها

سیستم حسابداری مالی

سیستم حسابداری مالی یک سیستم پایه ای است که مطابق با استانداردهای ملی و جهانی وظیفه ثبت و ضبط وقایع مالی، دسته بندی اطلاعات مالی و تهیه صورت های مالی اساسی را بر عهده دارد. در S-ERP تقریبا کلا اسناد حسابداری به صورت هوشمند و برخط هم زمان با رخداد هر واقعه مالی توسط موتور مرکزی S-ERP در وضعیت بررسی نشده تولید می شود و با منع امور مالی از دستکاری اسناد حسابداری صادر شده، همخوانی اطلاعات را تضمین می نماید. به این صورت که امور مالی فقط مجاز به تایید یا رد اسناد صادره دارد و هرگونه اصلاح فقط از منشا سند قابل انجام می باشد.

سیستم دریافت و پرداخت

کلیه عملیات دریافت و پرداخت در تمام انواع (نقد، چک، سفته، ضمانت نامه و …) در قالب فرایندهای خرید و فروش در سیستم دریافت و پرداخت قابل طراحی است. این رویکرد علاوه بر ایجاد انضباط کامل در دریافت ها و پرداخت ها و امکان ردگیری فرایند در تمام سطوح، گزارش های نقدینگی مناسبی در اختیار مدیران قرار می دهد

سیستم حسابداری انبار

وظیفه ریالی کردن عملیات کاردکس و موجودی کالا به عنوان مهمترین دارایی جاری شرکت به عهده سیستم حسابداری انبار است. سیستم حسابداری انبار تضمین کننده یکپارچگی سیستم و صحت عملیات است که تمام رخدادهای کاردکسی در انبار را به صورت ریالی توصیف می نماید.
 

سیستم پرسنلی و احکام

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم دارایی ثابت