استقرار حلزونی

استقرار حلزونی چیست؟

یکی از روش های موثر استقرار و مقابله با ریسک ها و مقاومت های انسانی سازمان، استقرار حلزونی است که زمان فرایند ها را بسیار کوتاه میکند زیرا زمان آفتی است که سازمان ها با آن دست و پنجه نرم می کنند و به دلیل نیازهای متغیر سازمان اگر طولانی شود میتواند به کسب و کار خسارت های جدی وارد کند .

استقرار حلزونی یعنی تکامل تدریجی فرایند ها. از آنجا که حلزون یک فرایند دورانی تکرار شونده و تکاملی دارد و وقتی حرکت میکند به مکان اولش میرسد اما نه در همان نقطه بلکه یک پله بالاتر.

ویژگی های استقرار حلزونی چیست؟

  1. خروجی سریع می دهد
  2. تکرار میشود
  3. تکامل پیدا میکند

چه زمانی آرامش نسبی اتفاق می افتد؟

  1. بررسی حساب ها (حساب مشتریان ، تأمین کنندگان ، پرسنل و بانک ها و در واقع اشخاص ثالث) درست و دقیق باشند.
  2. موجودی شرکت -که از مهمترین دارایی شرکت است- تأمین باشد.

تمرکز استقرار حلزونی روی بخشی از فرایند است که نیاز به آرامش و بر هم نزدن تعادلش دارد و هدف ERP هم ایجاد آرامش نسبی در سازمان است. پس از مدتی که از استقرار آن گذشت شاهد یکپارچگی در سازمان خواهیم بود.

برای برقراری آرامش در روش حلزونی سعی بر این است که روش را به راهی که سازمان میرود نزدیک تر کنیم و فعالیت های اصلی سازمان را به سیستم منتقل کنیم و کم کم از سیستم قبلی فاصله بگیریم و به مرور فرایند ها را از هسته سازمان به پوسته اش حرکت دهیم تا مقاومت سازمانی کمتر شود .

چه زمانی از استقرار حلزونی استفاده میکنیم؟

زمانی که مسائل و امور مالی در بحث ERP ذی نفع و حائز اهمیت هستند و نیاز است آرامش نسبی را در این بخش اجرا و به مرور وظایف اپراتوری به سیستم واگذار شود.

مزایای استقرار حلزونی چیست؟

کاهش هزینه: با توجه به افزایش نمائی هزینه ها نسبت به سطح اتوماسیون توسعه سیستم به روش حلزونی در عمل با هزینه بسیار کمتری انجام می شود.

بازدهی سریع: اجرای حلزونی ERP باعث می شود نتایج پروژه به سرعت دیده شود. این موضوع خصوصا در دوره اعتماد سازی بسیار مفید است.

کاهش ریسک:فاز اول پروژه فرصت مناسبی است که اگر هر یک از طرفین (سازمان یا مجری) توانائی اجرا را ندارد با کمترین عارضه موضوع خاتمه یابد.

کاهش مقاومت سازمانی:استقرار حلزونی در مقایسه با اجرای یک باره پروژه با مقاومت سازمانی کمتری مواجه است.

کاهش تنش:اگر فاز اول به خوبی اجرا گردد، اعتماد و شناخت ایجاد شده، سرمایه مغتنمی است که تنش اجرای فازهای بعد را کاهش می دهد.

کاهش زمان:گرچه در بدو امر به نظر می رسد استقرار حلزونی موجب اتلاف وقت و کندی استقرار ERP در سطح قابل قبول است ولی در عمل اینطور نیست، زیرا در صورتی که فاز اول به درستی به انجام رسد، آمادگی لازم در سازمان برای اجرای سریع فازهای بعد ایجاد شده و از سوی دیگر، ابزار نیز از زیرساخت مناسب برای تکامل برخوردار می شود.

بروز نیازهای نهفته و افزایش بلوغ فرآیند:در استقرار حلزونی، فرآیندها از پختگی و بلوغ بیشتری برخوردار می شوند زیرا واقعیت امر آنست که در ابتدای کار، سازمان قادر نیست فرآیندهای مطلوب خود را کاملا شناسائی کند، استقرار تدریجی ERP به بروز نیازهای نهفته و پختگی بیشتر فرآیند کمک می کند.

افزایش ثبات:در صورتی که در فازهای اول، شاهرگ اطلاعاتی سازمان تحت کنترل قرار گیرد، حاشیه امنیتی مناسبی برای پروژه ERP ایجاد می نماید و ثبات سیستمی بیشتری برای سازمان در مقایسه با اجرای یکباره ERP ایجاد می نماید.