استقرار موزاییکی

استقرار موزائیکی چیست و چه زمانی استفاده میشود؟

در بعضی از کسب و کارها که در عین پیوستگی با واحدهای دیگر به نوعی Business Unit نیز محسوب میشوند و تمرکز بر مسائل و امور مالی هم از اولویت های سازمان نیست ، روش استقرار موزائیکی مناسب ترین روش است. عمدتأ واحدهای تولیدی که به طور مستقل کار یک بخش از سازمان را انجام می دهند کیس استقرار موزائیکی هستند. به طور مثال واحد جوجه کشی از زنجیره ی مرغ گوشتی تمایل دارد ERP را در سازمانش اجرا کند. در واقع با یک ERP کوچک سر و کار داریم که هدف ERP بزرگ است.

ویژگی های استقرار موزائیکی چیست؟

  1. کلیه ی فعالیت های یک واحد را انجام میدهد.
  2. ارتباط و یکپارچگی را با واحد های دیگر در نظر میگیرد.

این روش به این صورت اجرا میشود که کل فعالیت ها اعم از خرید و انبارداری تا فروش و مالی یک واحد از شرکت را به عهده گرفته و آن ها را کنترل میکند. در نگاه اول گرچه به صورت جزیره ای اعمال میشود اما از نظر ERP یکپارچگی کار حفظ شده و فعالیت های واحد قبل و بعد را نیز به نوعی کنترل و سامان دهی میشوند و نیازی نیست واحدهای تولیدی دغدغه ی دیگر واحدها را در کنار مسائلشان داشته باشند.