تغییر پذیری

به چه دلیل تغییر پذیری در سازمان اهمیت دارد؟

ERP مناسب سازمان هایی است که به دلیل شرایط بیرونی و درونی ، پذیرای تغییر هستند و به سبب تغییر نیازها و فرایند ها ، سیستم هم باید شرایط تغییر پذیری را داشته باشد و شاهد این بود که در برابر تغییرات چگونه رفتار میکند.

در سطوح سازمانی تغییرات این گونه مدیریت میشوند:

  1. در سطح ویژگی فعالیت ها
  2. در سطح ویژگی ارتباط فعالیت ها با هم

اصولا تغییر پذیری دیدش به بیرون سازمان است. سازمانی که ادعا داریم مانند موجودی زنده و در حال رشد است ، نیازهایش را از شرایط محیطی تاثیر می پذیرد.

چه عواملی در تغییر پذیری موثر است؟

در شرایط فعلی که تحریم ها و قوانین و تغییرات تکنولوژی سریع اتفاق می افتند با این مضمون بیگانه نیستیم که در یک فضای متلاطم کسب و کار باید با تغییر نیازها ، سیستم را نیز تغییر داد. عوامل درونی (جا به جایی نیرو و تغییر مالکیت ) و بیرونی (دولت و رقبا و تکنولوژی) بسیاری موجب تغییرات محیطی میشوند.

چگونه تغییرپذیری را در سازمان اجرا کنیم؟

از آنجایی که تغییر نرم افزار کار آسانی نیست چرا که هم زمان بر است و هم هزینه بردار ، با تمرکز روی کسب و کار و الگوهای خاص در فرایندهای سازمانی سیستمی طراحی می شود که پاسخگوی نیازها و تغییرات لازم باشد و این سیستم توسط موتور تنظیمات تهیه میشود. پس اگر تغییری ایجاد میشود در پیکربندی آن اتفاق می افتد و تمام تغییرات در آن لحاظ میشود.

اگر با کسی موجه شدیم که موتور تنظیماتمان پاسخگوی نیازهایش نیست ، با تشکیل کمیته فنی و شناسایی الگوهای این اتفاق ، به بهبود سازمان کمک میکنیم و با تغییر و به روز رسانی یک بخش ، بخش های دیگر را هم به همان میزان تغییر می دهیم و به همین دلیل بدون اختلال در امور جاری سازمان تغییرات هم اعمال میشود