ساخت ماکت

از آنجایی که مستندات فنی باعث ایجاد ابهام در مشتری میشود و مشتری آنچه را که لمس میکند را درک می کند ،با طراحی ماکت این فرصت به او داده میشود که بداند چه چیز برایش طراحی شده است و به این صورت اینرسی و مقاومت سازمانی شکسته میشود. فضای ارزیابی واقعی باید به این صورت باشد که بشود نتایج آن را دید و سنجید و ماکت این کار را انجام میدهد.

اگر در طراحی ماکت مستر دیتا وجود داشته باشد مشتری احساس میکند فضایی که واردش شده آشنا ست پس بهتر ارتباط میگیرد. ضمن اینکه او میداند بین ماکت و سیستم اصلی فرقی از نظر اجرایی نیست. امام مهم است از ابتدای کار بداند که نیازهایش چیست. نکته ی مهم در ماکت سازی این است که مشتری بتواند آن را به چالش بکشد و طراح هم بتواند با تغییر ابزار آن را به سرعت تغییر دهد.

یکی دیگر از موارد حائز اهمیت ماکت این است که بتواند زبان مشترکی بین لایه های سازمانی ایجاد کند زیرا مدیران و کاربران از منظر خودشان مسائل را می بینند.