فرایند گرا

فرایند سازمانی چیست؟

فرایندها زنجیره ای از فعالیت ها هستند که ضمن مرتبط بودن به هم برای یک هدف و مخاطب مشخص به هم ربط پیدا میکنند. به عبارتی فعالیت به منظور عملی است که در سازمان اتفاق می افتد و زنجیره ی فعالیت ها فرایندها را به وجود می آورد و از طرفی فرایند رفتار سازمان را نشان می دهد. بنابراین برای تحلیل سازمان و رفتارش باید فرایندهای آن را مورد بررسی قرار داد.


ویژگی فرایندهای سازمانی چیست؟

در فرایند فعالیت ها دو ویژگی اساسی دارند:

  1. توالی (یعنی پشت سر هم اتفاق می‌افتند)
  2. ارث‌بری (در اینجا ارث بری به مفهوم محتوا می‌باشد)

ما در ERP به محتوای فعالیت توجه خاصی نشان میدهیم. یعنی فرای اینکه میتوانیم این کار را انجام دهیم یا خیر باید بدانیم چه کاری باید انجام دهیم و ERP مفهومی است که میتواند مجهز بهBPMS (ابزاری که رویه‌ی فرایند را با آن می‌سازند و ابزاری شکلی و غیر محتوایی است.) نیز باشد. در واقع BPMS کمک میکند که فرایند شکل مناسبی به خود بگیرد اما نمیتواند محتوا را تولید کند.

به طور مثال شرکتی سفارشی میگیرد که دارای اطلاعاتی است مانند چه کالایی ، چه کیفیتی و چه مقداری. زمانی که سفارش را گرفته و دستور تولید زده شد دیگر به اندازه ی همان مقدار کالا تولید میشود و سیستم اطلاعات متریال را در اختیار تولید کننده قرار میدهد.

گاهی اوقات مغلطه میشود که به‌روش های یک صنعت موجود است. در دنیایی که ورود تکنولوژی ارزان شده است ، پس ورود به صنعت نیز آسان شده. باید توجه داشت که این فرایندها لباس های از پیش دوخته شده نیستند و به همین دلیل فرایند مزیت رقابتی یک سازمان به حساب می‌آیند.