ERP Readiness

منظور از ERP Readiness چیست و ابعاد آن کدامند؟

ورود ERP به سازمان مستلزم آمادگی در درون سازمان است و ERP Readiness یک پیش فاز بسیار مهم در اجرای پروژه است.

اصولا شرکت های تراز اول در حوزه‌ی ERP تستی انجام میدهند که به آن ERP Readiness Test می‌گویند و سطح آمادگی سازمان مشتری را قبل از عقد قرارداد می‌سنجند تا در صورت عدم آمادگی ، پروژه ی استقرار با شکست مواجه نشود چرا که این شکست هم کارفرما را به بن بست می‌کشاند و هم به برند شرکت پیمانکار آسیب میزند.

ERP Readiness ابعاد مختلف دارد. بخشی از جنبه هایش مدیریتی است مانند تعهد مدیر به انجام مسئولیت و حمایت از تغییراتی که زمان اجرای پروژه ERP سازمان با آن مواجه میشود و این تعهد و حمایت فقط مختص به مدیران ارشد نیست بلکه در همه ی سطوح باید اتفاق بیفتد. بخش دیگرش هم به وجود سیستم ها و فرایندها برمی‌گردد که جنبه های فنی استقرار هستند. در این میان نباید از اهمیت زیرساخت برای اجری پروژه ی ERP غافل شد.

قطعا سازمان هایی که اصولشان بر شفافیت عملیات و تصمیم گیری هاست در آمادگی و اجرای پروژه های ERP موفق هستند.


ERP Readiness چه ریسک هایی نشان می‌دهد؟

شرکت پیمانکاری که مسئول اجرای ERP است قبل از هر چیز باید مشاور خوبی برای سازمان باشد تا منابع تلف نشوند. از آنجایی که ریسک های پروژه اعم از مدیران پروژه ، سازمان های غیر رسمی و منفعت طلبی برخی از سمت ها در میان است و همچنین برخی رفتارهای مدیران نیز ضد طبیعت ERP است که چنین رفتارهایی یا شتاب زده هستند یا بسیار نتیجه گرا و متوقع که برای رسیدن به مقصد هرکاری انجام می‌دهند و گاهی هم پیش می‌آید که وضعیت مطلوب را جای وضعیت واقعی نشان می‌دهند ، اگر سازمان دائمأ درگیر چنین حواشی باشد این امر نشان دهنده ی این موضوع است که شرکت برای اجرای ERP آمادگی لازم را ندارد.


در صورت عدم آمادگی سازمان برای اجرای ERP باید چه کرد؟

پیش از آماده سازی سازمان باید مدیر آن مجموعه به آمادگی برسد. اما گاهی مشکل سازمان از سیستم نیست بلکه مشکلاتی دارد که سیستم پاسخگو نمی‌باشد و نیازمند تغییر در روند اجرا است. اگر سازمانی از آمادگی لازم برای اجرای پروژه ی ERP برخوردار نباشد ، مشاور شکلی از فرایندها را به سازمان توصیه میکند ( مثلا قاعده ای را در فرایند خرید و فروش اجرا کنند.) تا سازمان توسط این اقدامات آمادگی لازم را به دست بیاورد و چارچوب بگیرد. می‌توان با یکپارچه کردن تیم از مقاومت سازمانی کاست و با مشارکت سازمانی نیازهای اساسی سازمان را شناسایی کرد.