افزونه سیستم کنترل کیفیت

...

فرایند کنترل کیفیت خصوصا در شرکت های تولیدی یکی از ارکان مهم در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی است. کنترل صحیح اقلام ورودی و جلوگیری از ورود اقلام نامرغوب، کنترل کیفی حین تولید و اطمینان از تولید محصول مرغوب جهت تحویل به عملیات بعدی و کنترل کیفی محصول نهایی جهت تحویل به انبار محصول، بایستی به صورت دقیق و سیستمی انجام گیرد. از اینرو سیستم جدید کنترل کیفی شرکت سندپرداز، به صورت خاص، همه جانبه و مطابق استاندارد به اطلاعات پایه و فرایندهای کنترل کیفی می پردازد.

شامل کنترل کیفیت اقلام ورودی، کنترل کیفی قطعات در انبار و خط تولید، کنترل کیفیت حین تولید و تعیین وضعیت محصول نامنطبق، کنترل کیفیت محصول نهایی، وضعیت کیفی محصول در انبارهای مرتبط، اقدامات اصلاحی و پیگیری رفع ریشه ای عیب می باشد. ثبت دستورالعمل های کیفی و نتایج تست های مدت دار، تعریف پارامترها و ثبت اطلاعات مربوط به کنترل کیفی حین تولید محصولات مربوط به آزمایشگاه، تعريف عيوب و معرفي تجهيزات و ابزار دقيق مورد نياز هر آزمايش، ذخيره اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي کنترل های کیفی.

کنترل کیفیت حین تولید

 1. تعریف طبقه بندی
 2. تعریف درجه اهمیت
 3. تعریف ابزارهای اندازه گیری
 4. تعریف تخصص های مورد نیاز
 5. تعریف محل های آزمون
 6. تعریف پارامترهای کیفی
 7. تعریف اقدامات واکنشی مورد نیاز
 8. امکان تعریف استانداردهای داخلی شرکت و استاندارد بین المللی
 9. تعریف AQL های متفاوت برای هر استاندارد
 10. تعریف طرح های نمونه گیری (براساس استاندارهای تعریف شده در هر سازمان)
  • تعریف طرح آزمون برای محصولات/ نیمه ساخته تولیدی
  • تعیین پارامترهای اندازه گیری استاندارد محصولات/ نیمه ساخته تولیدی با حدود پذیرش یا پارامترهای وصفی، ثبت اطلاعات درجه اهمیت و المان های مورد نیاز برای تست پارامتر مورد نظر
 11. ذخيره و نگهداری اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي طرح آزمون
  • تعریف طرح کنترل با توجه به طرح آزمون و با توجه به روش ساخت و عملیات ساخت
 12. تعیین پارامترهای اندازه گیری محصولات/ نیمه ساخته تولیدی برای طرح کنترل مورد نظر
 13. تعریف همزمان چند طرح کنترل قابل استفاده با نوع های مختلف در سیستم (طرح کنترل نرمال، سختگیرانه و سهل گیرانه)
 14. امکان انتخاب نوع طرح پیش فرض در جهت ثبت خودکار دستور کنترل کیفیت حین تولید
 15. ثبت فعالیت گزارش کنترل کیفیت کالای ورودی و محاسبه اتوماتیک نتیجه تست
 16. ثبت پیوست بر روی فرم های گزارش کنترل کیفیت
 17. ثبت تاریخ و زمان انجام هر نمونه برای یک پارامتر خاص در فرم گزارش کنترل کیفیت
 18. درصورت نیاز به ثبت اتوماتیک مقدار نمونه گیری با مقدار نرمال یا مقدار OK توسط سیستم به کاربر ثبت کننده امکان پر نمودن خودکار با مقدار نرمال در هر پارامتر بر روی فرم قرار داده شده است.
 19. ایجاد فرایند تست مجدد؛ بر روی فرم دستور کنترل کیفیت حین تولید فرم تست مجدد قرار داده شده است تا درصورت نیاز به تست مجدد کاربر مجدد تست های اعلام شده در دور اول را تکرار نماید.
 20. ارائه گزارش وضعیت تست آزمون برای محصول/ نیمه ساخته با توجه به روش ساخت و عملیات تولیدی
 21. نکته حائز اهمیت در فرایند کنترل کیفیت ثبت دستور کنترل کیفیت اتوماتیک مطابق طرح کنترل Valid و پیش فرض می باشد.


کنترل کیفیت اقلام ورودی


 1. اطلاعات پایه
 2. تعریف طبقه بندی
 3. تعریف درجه اهمیت
 4. تعریف ابزارهای اندازه گیری
 5. تعریف تخصص های مورد نیاز
 6. تعریف محل های آزمون
 7. تعریف پارامترهای کیفی
 8. تعریف اقدامات واکنشی مورد نیاز
 9. امکان تعریف استانداردهای داخلی شرکت و استاندارد بین المللی
 10. تعریف AQL های متفاوت برای هر استاندارد
 11. تعریف طرح های نمونه گیری (براساس استاندارهای تعریف شده در هر سازمان)
  • تعریف طرح آزمون برای کالای ورودی
  • تعریف طرح آزمون برای کالای پیمانکاری ورودی براساس ساختار محصول
  • تعیین پارامترهای اندازه گیری استاندارد کالا با حدود پذیرش و ثبت اطلاعات درجه کیفی و نحوه انجام اندازه گیری پارامتر مشخص شده
 12. ذخيره و نگهداری اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي ازمون
  • تعریف طرح کنترل با توجه به طرح آزمون و با توجه به تامین کننده
  • تعریف همزمان چند طرح کنترل قابل استفاده با نوع های مختلف در سیستم (طرح کنترل نرمال، سختگیرانه و سهل گیرانه)
  • امکان انتخاب نوع طرح پیش فرض در جهت ثبت خودکار دستور کنترل کیفیت حین تولید
  • ثبت فعالیت گزارش کنترل کیفیت کالای ورودی و محاسبه اتوماتیک نتیجه تست
  • ثبت پیوست بر روی فرم های گزارش کنترل کیفیت
  • ثبت تاریخ و زمان انجام هر نمونه برای یک پارامتر خاص در فرم گزارش کنترل کیفیت
  • درصورت نیاز به ثبت اتوماتیک مقدار نمونه گیری با مقدار نرمال یا مقدار OK توسط سیستم به کاربر ثبت کننده امکان پر نمودن خودکار با مقدار نرمال در هر پارامتر بر روی فرم قرار داده شده است.
  • ایجاد فرایند تست مجدد؛ بر روی فرم دستور کنترل کیفیت حین تولید فرم تست مجدد قرار داده شده است تا درصورت نیاز به تست مجدد کاربر مجدد تست های اعلام شده در دور اول را تکرار نماید.
 13. کنترل کیفی اقلام ورودی
  • صدور فعالیت دستور کنترل کیفیت کالای ورودی بصورت اتوماتیک بر روی رسید موقت کالا و با توجه به طرح کنترل و اندازه محموله ورودی
  • ثبت فعالیت گزارش کنترل کیفیت کالای ورودی و محاسبه اتوماتیک نتیجه تست توسط سیستم
  • ارائه گزارش وضعیت محموله های ورودی به تفکیک تامین کننده و کالا
  • نکته حائز اهمیت در فرایند کنترل کیفیت ثبت دستور کنترل کیفیت اتوماتیک مطابق طرح کنترل Valid و پیش فرض می باشد.


آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟