افزونه فرآیند تایید احکام حقوقی

...

احکام حقوقی پرسنل به دلایل مختلف صادر می شوند. صدور حکم بدو استخدام، احکام افزایش حقوقی سنواتی ، حکم تغییرات پست و شغل، افزایش پایه سنوات، اضافه شدن اولاد و... برخی از مواردی است که طی آن واحد مدیریت منابع انسانی مبادرت به صدور احکام جدید می نماید. فارغ از اینکه دلیل صدور حکم حقوقی جدید چیست نیاز است که طی یک فرآیند از پیش تعریف شده این احکام مورد تایید مدیران کلیدی سازمان قرار گیرند و پس از آن در محاسبات حقوق ماهانه مورد استفاده قرار گیرند. در این فرایند، مدیران به جای امضاء فیزیکی حکم چاپ شده، اقدام به تایید الکترونیکی حکم می نمایند.


منافع و مزایا

  • انعطاف پذیری در تعریف فرآیند

به تناسب ابعاد سازمان و وجود مدیریت های مختلف، امکان تعریف مراحل تایید احکام حقوقی توسط مدیران واحد ها و یا مدیران رده بالاتر وجود دارد.

  • اطمینان از حاکمیت قانون و سیستم

با تعریف فرآیند تایید احکام، واحد کارگزینی و پرسنلی نسبت به ایجاد حکم پیش نویس برای پرسنل اقدام نموده و این حکم در کارتابل مدیران قابل مشاهده و تایید می باشد. چنانچه هر یک از مدیران حکم را تایید ننماید،‌ میبایست حکم جدید مجددا توسط واحد کارگزینی تهیه و صادر شود، پس از پایان این فرآیند و تایید همه مدیران، حکم حقوقی جهت محاسبه حقوق مورد استفاده قرار می گیرد.

  • افزایش سرعت و سهولت تایید احکام

با وجود کارتابل تایید احکام، مدیران به راحتی و با سهولت نسبت به بررسی حکم های پیش نویس اقدام نموده و همچنین واحد کارگزینی نیز می تواند احکام تایید شده را مشاهده و استفاده نماید.


برخی ویژگی های کلیدی فرآیند تایید احکام حقوقی در سیستم سند پرداز

  • تعریف کاربران تایید کننده احکام حقوقی
  • اولویت بندی و ایجاد تقدم و تاخر تایید هر مدیریت
  • رد احکام حقوقی و بازنگری حکم توسط صادر کننده حکم پیش نویس
  • کارتابل مدیران جهت بررسی سریع احکام پیش نویس
  • حذف کاغذ برای چاپ احکام

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟