فرایند برنامه ریزی به عنوان یکی از ارکان اصلی شرکت‏‏های تولیدی، می تواند مسئول موفقیت و یا شکست شرکت باشد. با توجه به حوزه گسترده برنامه ریزی، برنامه ریزی عملیاتی، از مرحله تبدیل تقاضا به دستور عملیاتی تولید پرداخته می شود. در این فرایند سعی می شود با حداقل ورودی شامل تقدیم و زمان تولید، برنامه ریزی عملیاتی تولید در سطح خطوط تولید انجام شود.
در این سیستم برنامه ریزی تولید محصول، تخصیص منابع، میزان نیروی انسانی، تخصیص مواد و کنترل ظرفیت تولید، برنامه ریزی و مدیریت می شود تا محصول مورد نظر در تعداد مورد نیاز و با کمترین هزینه تولید گردد. برنامه ریزی تولید از مرحله ایده در مورد محصول آغاز و تا هنگامی که محصول تولید و به بازار عرضه می شود، ادامه پیدا می کند. در واقع مفهوم برنامه ریزی تولید، مدیریت محصول در طول عمر آن است . اجرای درست و به‌موقع برنامه تولید نیازمند وجود سیستمی است که بتوان به‌وسیله آن به اطلاعات دقیق و در لحظه سازمان دسترسی داشت. برنامه ریزی می تواند بر مبنای سفارش فروش(Make to order)، بر مبنای موجودی انبار (Make to stock) و یا بر مبنای کانبان باشد.


برنامه ریزی تولید MTS (برنامه ریزی عملیاتی بر مبنای کنترل موجودی)

 • تعریف تقویم کاری خطوط تولیدی
 • تعریف اطلاعات پایه محصول مانند حداقل موجودی، حداکثر موجودی، نقطه سفارش، میزان سفارش
 • تعریف اطلاعات پایه نیمه ساخته شامل نحوه برنامه ریزی(مستقل، وابسته)
 • ارتباط با سر برنامه اصلی و دریافت برنامه ماهانه و تبدیل به برنامه عملیاتی و روزانه
 • امکان تعریف پارامترهای موجودی و برنامه ریزی بر اساس پارامترهای کنترل موجودی
 • ثبت برنامه تولید به میزان مقدار سفارش برای محصولاتی که موجودی آنها کمتر از نقطه سفارش است
 • برنامه ریزی در سطح خطوط تولید و بر مبنای تقویم و زمان تولید
 • امکان آنالیز مواد و وضعیت موجودی مواد
 • امکان ابطال برنامه های روزانه
 • گزارش میزان انحراف برنامه و تولید با سربرنامه اصلی تولید
 • گزارش مقایسه موجودی با نقطه سفارش
 • برنامه ریزی نیمه ساخته های وابسته به همراه محصول مافوق با توجه به اطلاعات پایه
 • صدور دستور تولید عملیاتی به تفکیک خط تولید، مرکز هزینه و عملیات تولیدی
 • صدور خودکار درخواست کالا از انبار بر اساس برنامه روزانه تولید بازای هر خط تولید، مرکز هزینه و عملیات تولیدی
 • ارتباط با سیستم مهندسی محصول جهت دریافت اطلاعات شناسنامه محصول
 • ارتباط با سیستم تدارکات ( درکل فرآیند تدارک )
 • ارتباط با سیستم انبار (موجودی ، زمان تامین ، نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر سفارش و ...)
 • ارتباط با سیستم تغذیه خطوط در خصوص ارسال درخواست های مواد
 • ارتباط با سیستم کنترل تولید در خصوص ارسال دستورهای تولید عملیاتی
 • فرم چاپی دستور تولید به واحدهای تولیدی
 • گزارش تجمعی برنامه هفتگی


برنامه ریزی تولید MTO (برنامه ریزی عملیاتی بر مبنای سفارش فروش)

 • تعریف تقویم کاری خطوط تولیدی
 • تعریف اطلاعات پایه نیمه ساخته شامل نحوه برنامه ریزی(مستقل، وابسته)
 • ارتباط با سیستم فروش و دریافت سفارشات فروش و تولید بر مبنای سفارش
 • ارتباط با سیستم فروش و دریافت سفارشات ابطال شده
 • برنامه ریزی در سطح خطوط تولید و بر مبنای تقویم و زمان تولید و اعلام زمان تقریبی تحویل سفارش
 • امکان آنالیز مواد و وضعیت موجودی مواد
 • ارتباط با سیستم برنامه ریزی مواد جهت صدور درخواست خرید خودکار
 • گزارش پیگیری سفارش فروش در تولید
 • گزارش میزان انحراف زمانی و مقداری از سفارش فروش
 • برنامه ریزی نیمه ساخته های وابسته به همراه محصول مافوق با توجه به اطلاعات پایه
 • صدور دستور تولید عملیاتی به تفکیک خط تولید، مرکز هزینه و عملیات تولیدی
 • صدور خودکار درخواست کالا از انبار بر اساس برنامه روزانه تولید بازای هر خط تولید، مرکز هزینه و عملیات تولیدی
 • ارتباط با سیستم مهندسی محصول جهت دریافت اطلاعات شناسنامه محصول
 • ارتباط با سیستم تدارکات ( درکل فرآیند تدارک )
 • ارتباط با سیستم انبار (موجودی ، زمان تامین ، نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر سفارش و ...)
 • ارتباط با سیستم تغذیه خطوط در خصوص ارسال درخواست های مواد
 • ارتباط با سیستم کنترل تولید در خصوص ارسال دستورهای تولید عملیاتی
 • فرم چاپی دستور تولید به واحدهای تولیدی
 • گزارش تجمعی برنامه هفتگی

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟