تعمیرات اضطراری Emergency Maintenance شامل خرابی هایی است که جهت اصلاح آنها باید اقدام فوری صورت پذیرد. اقدام فوری نیازمند آمادگی سیستمی و موجودی ابزار و قطعات و نیز امکان مدیریت دانش و استفاده از سوابق گذشته برای یافتن علت خرابی و راهکار و روش برطرف کردن آن می باشد.
 • شناسایی تجهیزات
 • تعریف سطوح تجهیزات (تاکسونومی)
 • طبقه بندی درختی تجهیزات
 • محل های استقرار
 • معرفی تجهیزات
 • ساختار درختی تجهیزات
 • وضعیت تجهیز(مرکز هزینه ، محل استقرار،تحویل گیرنده ،...) به همراه آرشیو وضعیت های قبل
 • بیمه تجهیزات
 • اولویت تجهیزات ( خروجی اولویت بندی آنالیز VEIN با امکان تعریف پارامترهای محاسبه و ضریب هر پارامتر، آرشیو مقادیر پارامترها برای هر تجهیز )
 • مستندات فنی تجهیزات( با امکان طبقه بندی مستندات)
 • BOM تجهیز که جهت مدیریت قطعات یدکی استفاده می گردد.
 • تخصص ها
  • گروه بندی تخصص ها
  • معرفی تخصص ها
 • بانک اطلاعات خرابی ها
  • حالات خرابی
  • علت خرابی
 • فعالیت های نگهداری و تعمیرات
 • فرآیند تعمیر اضطراری شامل:کلیه اقدامات فرآیند شامل ثبت درخواست تعمیر، دستور تعمیر و گزارش تعمیر بر روی تجهیز اصلی و یا زیر تجهیز به همراه تمامی اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مانند تخصص و پرسنل استفاده شده، مواد مصرفی، زمان صرف شده

افزونه های

سیستم تعمیرات اضطراری (EM)

 • اعلان خرابی به صورت On Line

اعلان خرابی به صورت On Line

سیستم نگهداری و تعمیرات معمولا در خطوط تولید کارخانجات، معادن، ساختمان های بزرگ و مال ها کاربرد دارد و متصدی مربوط باید ضمن مراجعه حضوری با استفاده از فرم های کاغذی یا به صورت تلفنی موضوع را به بخش تعمیرات اعلان نماید تا ضمن ثبت در سیستم و مشاهده سوابق دستگاه، کارشناس مزبور به محل اعزام گردد.

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟