تعمیرات پیشگویانه یا مبتنی بر وضعیت (CBM) در این روش از طریق پایش وضعیت (Condition Monitoring) و یا انجام بازرسی و آزمون (Testing & inspection) ، از تجهیز مراقبت می گردد و تنها در صورت نیاز، اقدامات نگهداری و تعمیرات انجام می پذیرد.

معرفی پارامترهای پایش وضعیت

  • شناسایی اقدامات مختلف در وضعیت های مختلف (نرمال، اخطار، بحرانی)
  • برنامه ریزی سرویس های پایش

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟