وظیفه ریالی کردن عملیات کاردکس و موجودی کالا به عنوان مهمترین دارایی جاری شرکت به عهده سیستم حسابداری انبار است. سیستم حسابداری انبار تضمین کننده یکپارچگی سیستم و صحت عملیات است که تمام رخدادهای کاردکسی در انبار را به صورت ریالی توصیف می نماید.
 • گردش مقداری و ریالی انبارها به تفکیک انبارها و طبقات کالا
 • امکان نرخ‌گذاری رسیدها و تحویل ها به صورت دستی، مبنائی (بر اساس رسید / تحویل دیگر) یا استاندارد یا محاسباتی
 • انجام محاسبات انبار به روشهای میانگین و FIFO و LIFO
 • صدور تمامی اسناد انبار به صورت خودکار
 • امکان تعدیل نرخ رسید های خرید به طور مکرر
 • شناسائی و محاسبه خودکار تعدیلات ریالی مصرف
 • ارزیابی براوردی وتعدیلات مربوطه و صدور اسناد تعدیل به صورت خودکار
 • حذف محاسبات انبار به صورت تاریخی و مرحله ای
 • امکان بازیابی نرخهای اضافات و کسورات از مبناها
 • تعریف شرح آرتیکلهای مختلف به سلیقه کاربر توسط مدیر سیستم
 • گزارش‌های مرور موجودی و کاردکس مقداری و ریالی کالا
 • انواع گزارش‌های مقداری و ریالی و کنترلی
 • گزارش کامل مشخصات کالا
 • گزارش رسید و تحویلهای فاقد نرخ
 • گزارش ماتریسی گردش انبار
 • گزارش جامع رسید و تحویلها
 • انواع گزارش‌های مقداری و ریالی گردش کالا و آنالیز گردش کالا در سطح انبار و موسسه

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟