سیستم حسابداری خرید متولی حسابداری بهای تمام شده خرید می باشد. برای هر خرید اعم از داخلی و خارجی ، عملیات در فرآیند خرید ثبت میشود و عبارت است از مبلغی که برای کالا پرداخت شده و هزینه هایی که برای تأمین آن کالا پرداخت شده است.


  • امکان ثبت فاکتور خرید
  • امکان صدور سند خودکار  فاکتور خرید
  • امکان ثبت اضافات و  کسورات
  • امکان ثبت هزینه کالا/ هزینه حمل/ هزینه ترخیص/ حقوق ورودی/ هزینه های گشایش اعتبار/ هزینه ثبت سفارش/ هزینه حق بیمه و محاسبه بهای تمام شده خرید
  • اتصال online به سیستمهای حسابداری مالی و دریافت و پرداخت و کنترل همزمان پرداختها و پیش پرداختها و سایر اجزای فرآیند
  • اختصاصی نمودن شرح آرتیکلهای اسناد حسابداری خودکار

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟