فرآیند خرید خدمات بدلیل کنترل خدمات انجام شده در داخل و یا خارج شرکت و خصوصا قطعات تحویلی به پیمانکار مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند با درخواست خرید خدمات توسط واحد برنامه ریزی آغاز می شود. در این مرحله امکان تفکیک نحوه انجام خدمات در داخل سازمان یا توسط پیمانکار بیرونی وجود دارد. کنترل های لازم در خصوص فرآیند خروج کالا یا تجهیز از سازمان و ارسال نزد پیمانکار نیز وجود دارد. پس از انجام تعمیر بروی کالا یا تجهیز مورد نظر و به هنگام ورود تجهیز گزارش دریافت تعمیر/خدمات در سیستم ثبت شده و بدین ترتیب از موجودی نزد پیمانکار به میزان گزارش ثبت شده کاسته می شود. واحد برنامه ریزی با همکاری واحد درخواست کننده، گزارش کار اقدامات انجام شده را بررسی و در صورتیکه مورد تایید باشد، آن را تایید می نمایند. براساس تاییده صادر شده، صورتحساب خرید خدمات در سیستم ثبت می شود و اسناد حسابداری مرتبط توسط سیستم صادر می گردد. • شناسایی و کدینگ خدمات
 • ثبت درخواست خرید خدمات
 • ثبت سفارش خرید خدمات
 • ثبت فاکتور خرید خدمات
 • ثبت دستی و خودکار اضافات و کسورات
 • پوشش کامل ارزش افزوده
 • ارائه گزارش فصلی خرید
 • ساخت فایل الکترونیکی ماده ۱۶۹ خرید
 • صدور سند خودکار سند حسابداری خرید
 • اتصال online به سیستمهای حسابداری مالی و دریافت و پرداخت و کنترل همزمان پرداختها و پیش پرداختها و سایر اجزای فرآیند

افزونه های

سیستم خرید خدمت

 • سیستم مدیریت پیام

سیستم مدیریت پیام

یک سیستم نرم افزاری ERP مانند سیستم سندپرداز این قابلیت رادارد تا بتواند کلیه اطلاعاتی که ذینفعان سازمان نیاز دارند را  با استفاده از پیامک و یا بااستفاده از پیام الکترونیکی ارسال نماید . حالنی را در نظر بگبربم که کالای خریداری شده وارد انبار قرنطینه شرکت گردیده است و پس از اجرای فرآیندکنترل کیفیت مواد ورودی ، قرار است تا میزان و تعدادکالاهای تایید شده که رسیدخرید میشوند  برای صدور فاکتور به تامین کننده ارسال گردد . در این حالت افزونه مدیریت پیام بهترین راهکار برای تحقق این هدف می باشد ، زیرا به محض صدور رسید قطعی خرید...

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟