مدیریت فرایندهای انبار در قالب انبارهای مواد اولیه، محصول، انبارهای پای کار تولید، و سایر انواع انبار در بستر سیستم های یکپارچه سندپرداز امکان پذیر است. ردیابی کالا بر اساس سریال و سری ساخت از جمله مسائلی است که سیستم مدیریت انبار سندپرداز برای آن راهکارهای لازم را پیش بینی کرده است. بر همین اساس میتوانید برنامه ریزی های لازم را جهت مدیریت موجودی ها داشته باشید.

انبار مواد اولیه

انبارهای مواد اولیه به تفکیک فیزیک قابل شناسایی هستند و تمامی فرایندهای داخلی شامل ورود به انبار موقت و اطمینان از ورود کالای با کیفیت به انبار، کنترل مرجوعی ها به تامین کنندگان، فرایند مصرف و اطمینان از مصرف صحیح مواد، کنترل برگشتی ها به انبار، کنترل برگشتی ها به تامین کنندگان در آن شناسایی و ثبت اطلاعات می شوند.

انبار محصول

ارتباط با سیستم کنترل تولید و رسید در انبارهای محصول به تفکیک محل فیزیکی، شناسایی محموله های تولیدی و ردیابی آنها در انبار، ارتباط با سیستم فروش و ثبت حواله های فروش در انبار، رویت موجودی محصول در انبار و در تمامی زیر سیستم ها به تفکیک محل های فیزیکی و محموله های تولیدی از ویژگی های انبار محصول است.

انبار قطعات یدکی

تمامی فرایندها از شناسایی درخواست کالا و درخواست کننده، تحویل اقلام به تحویل گیرنده و کنترل برگشتی از واحد ها، شناسایی کالای مستعمل و کنترل موجودی آنها در سیستم ثبت و کنترل می شوند. همچنین تعریف پارامترهای موجودی و اعلام درخواست خرید بر اساس موجودی و نقطه سفارش اطمینان از مزایای استفاده از این سیستم است.

ردیابی کالا

تمامی محموله های مواد ورودی و محصولات تولیدی می توانند شناسایی شوند و در تمامی گردش های انباری کنترل گردند. به کمک سیستم سندپرداز امکان تولید انواع بارکد برای محموله های ورودی به تفکیک تامین کننده و تاریخ ورود و برای محصول تولیدی به تفکیک تاریخ تولید، خط تولید و ... وجود دارد، همچنین امکان چاپ لیبل های ردیابی مقدور است. ردیابی می تواند محدود به محموله و یا به ازای هر واحد کالا باشد.


انبارها-گروه A

 • طبقه بندی انواع کالا جهت ایجاد بانک اطلاعاتی
 • تعریف شناسنامه کالا شامل کد، شرح، مشخصه فنی، واحد شمارش اول و دوم برای هر کالا و تعریف رابطه آن دو به صورت همبسته (نسبت ثابت) و غیر همبسته (نسبت متغیر)، فعال/غیر فعال کردن کالا
 • اطلاعات کنترل موجودی کالا شامل نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداکثر موجودی، میزان بهینه سفارش، دوره تدارک کالا و ... )
 • امکان پیوست مستندات برای هر کالا ( عکس، نقشه فنی و ... )
 • امکان تبدیل کد کالا ( مورد استفاده در مواقع بازنگری و اصلاح کدینگ کالا )
 • فرآیند تغییر کالا با امکان انتقال موجودی یک کالا به کلای دیگر به دلایلی از قبیل اشتباه در زمان رسید
 • کنترل ریالی تبدیل کالا
 • فرآیند انتقال بین انبار باامکان انتقال موجودی یک کالا بین انبارهای مختلف و در موقعیت های فیزیکی مختلف
 • فرآیند انبار گردانی شامل:
  • تولید تگ انبارگردانی
  • ثبت شمارش اول و دوم و سوم کالا
  • تهیه لیست مغایرت انبارگردانی و تولید خودکار رسید مازاد و حواله کسر انبارگردانی
 • فرآیند بستن انبار جهت انتقال موجودی یک دوره مالی به دوره مالی بعدی با ثبت حواله و رسید خودکار انتقال
 • فرآیند ورود کالا شامل:
  • کنترل کیفی ورودی با ایجاد انبار قرنطینه و ثبت تراکنش های آن
  • تعیین تکلیف محموله های ورودی با وضعیت های سالم، مرجوعی و ارسال مجدد، مرجوعی کامل و مجوز ارفاقی
  • رسید قطعی در هر یک از انبارهای مربوطه
 • فرآیند درخواست مصارف عمومی شامل:
  • ثبت درخواست کالا با شناسایی درخواست کننده و مرکز هزینه ( واحد متقاضی )
  • تبدیل درخواست کالا به درخواست خرید در صورت نیاز
  • تحویل کالا از انبار بر اساس درخواست
 • برگشت کالا و تعیین تکلیف سالم، مستعمل و ضایعات
 • وجود انبار دست دوم و غیر ریالی جهت کنترل مقداری اقلام مستعمل
 • کنترل مصرف اقلام دارایی و ابزار و قطعات یدکی به صورت دقیق
 • تعیین کامل سطوح دسترسی کاربران ( دسترسی کاربر به انبار، طبقه کالا و عملیات مربوطه )
 • تهیه گزارش‌های موجودی و کاردکس کالا
 • گزارش میزان مصرفی به تفکیک درخواست کننده و مرکز هزینه
 • گزارش درخواست های تحویل شده و گزارش درخواست های تحویل نشده
 • گزارش اقلام راکد
 • گزارش وضعیت کیفی محموله های ورودی


انبارها-گروه B

 • طبقه بندی انواع کالا جهت ایجاد بانک اطلاعاتی
 • تعریف شناسنامه کالا شامل کد، شرح، مشخصه فنی، واحد شمارش اول و دوم برای هر کالا و تعریف رابطه آن دو به صورت همبسته (نسبت ثابت) و غیر همبسته (نسبت متغیر)، فعال/غیر فعال کردن کالا
 • اطلاعات کنترل موجودی کالا شامل نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداکثر موجودی، میزان بهینه سفارش، دوره تدارک کالا و ... )
 • امکان پیوست مستندات برای هر کالا ( عکس، نقشه فنی و ... )
 • امکان تبدیل کد کالا ( مورد استفاده در مواقع بازنگری و اصلاح کدینگ کالا )
 • فرآیند تغییر کالا با امکان انتقال موجودی یک کالا به کلای دیگر به دلایلی از قبیل اشتباه در زمان رسید
 • کنترل ریالی تبدیل کالا در فرآیند تغییر کالا
 • فرآیند انتقال بین انبار با امکان انتقال موجودی یک کالا بین انبارهای مختلف و در موقعیت های فیزیکی مختلف
 • فرآیند انبار گردانی شامل:
  • تولید تگ انبارگردانی
  • ثبت شمارش اول و دوم و سوم کالا
  • تهیه لیست مغایرت انبارگردانی و تولید خودکار رسید مازاد و حواله کسر انبارگردانی
 • فرآیند بستن انبار جهت انتقال موجودی یک دوره مالی به دوره مالی بعدی با ثبت حواله و رسید خودکار انتقال
 • فرآیند ورود کالا شامل:
  • کنترل کیفی ورودی با ایجاد انبار قرنطینه و ثبت تراکنش های آن
  • تعیین تکلیف محموله های ورودی با وضعیت های سالم، مرجوعی و ارسال مجدد، مرجوعی کامل و مجوز ارفاقی
  • رسید قطعی در هر یک از انبارهای مربوطه
 • فرآیند درخواست مصارف عمومی شامل:
  • ثبت درخواست کالا با شناسایی درخواست کننده و مرکز هزینه ( واحد متقاضی )
  • تایید درخواست بر اساس سلسله مراتب سازمانی
  • تایید درخواست بر اساس مالک کالا
  • تبدیل درخواست کالا به درخواست خرید در صورت نیاز
  • تحویل کالا از انبار بر اساس درخواست
 • برگشت کالا و تعیین تکلیف سالم، مستعمل و ضایعات توسط مالک کالا
 • وجود انبار دست دوم و غیر ریالی جهت کنترل مقداری اقلام مستعمل
 • کنترل مصرف اقلام دارایی و ابزار و قطعات یدکی به صورت دقیق
 • تعیین کامل سطوح دسترسی کاربران ( دسترسی کاربر به انبار، طبقه کالا و عملیات مربوطه )
 • تهیه گزارش‌های موجودی و کاردکس کالا
 • گزارش میزان مصرفی به تفکیک درخواست کننده و مرکز هزینه
 • گزارش درخواست های تحویل شده و گزارش درخواست های تحویل نشده
 • گزارش اقلام راکد
 • گزارش وضعیت کیفی محموله های ورودی

افزونه های

سیستم مدیریت انبارها

 • سیستم مدیریت پیام
 • ارتباط سیستم های سندپرداز با سامانه جامع تجارت ایران - وزارت صمت

سیستم مدیریت پیام

یک سیستم نرم افزاری ERP مانند سیستم سندپرداز این قابلیت رادارد تا بتواند کلیه اطلاعاتی که ذینفعان سازمان نیاز دارند را  با استفاده از پیامک و یا بااستفاده از پیام الکترونیکی ارسال نماید . حالنی را در نظر بگبربم که کالای خریداری شده وارد انبار قرنطینه شرکت گردیده است و پس از اجرای فرآیندکنترل کیفیت مواد ورودی ، قرار است تا میزان و تعدادکالاهای تایید شده که رسیدخرید میشوند  برای صدور فاکتور به تامین کننده ارسال گردد . در این حالت افزونه مدیریت پیام بهترین راهکار برای تحقق این هدف می باشد ، زیرا به محض صدور رسید قطعی خرید...

بیشتر

ارتباط سیستم های سندپرداز با سامانه جامع تجارت ایران - وزارت صمت

سامانه جامع تجارت با هدف ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کار ها ، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور ، شفافیت سازی تجاری ، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا راه اندازی شده است. این سامانه به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعالان اقتصادی را اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان با سازمان ها و دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت را کنترل می‌کند. بنابراین فرآیند تولید و واردات کالا و وارد شدن آن به چرخه توزیع و فروش در «سامانه جامع تجارت» ثبت و بوسیله وزارت صنعت و معدن...

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟