سیستم مهندسی محصول بمنظور ثبت اطلاعات مهندسی که شامل تهیه شناسنامه کالاها (مواد اولیه، نیمه ساخته، محصول)، فرایند تولید محصول (عملیات ها و توالی آنها ) (OPC)، لیست مواد مورد نیاز در هر عملیات تولیدی (BOM)، دستورالعمل ها و نقشه ها می باشد. سیستم مهندسی محصول در واقع به عنوان سیستم پایه ای و دیتای اصلی (Master Data) در سایر سیستم های مرتبط با کارخانه است، از این رو صحت و دقت ثبت اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

 • شناسایی مدل مفهومی تولید محصولات شامل خطوط تولید، عملیات، مراکز هزینه و نیمه ساخته
 • ثبت مشخصات فنی قطعات محصول
 • نگهداری نقشه های محصولات و قطعات
 • تعریف درخت محصول
 • تعریف ضریب مصرف برای مجموعه ها و قطعات
 • تعیین درصد ضایعات مواد و قطعات
 • ثبت تاریخچه تغییرات در درخت محصول
 • امکان تعریف روشهای مختلف تولید برای یک محصولOPC
 • نگهداری تاریخچه تغييرات فرآيندهاي توليد محصول
 • امکان استفاده از فرمول های متعدد برای مواد در هر عملیات (OP)
 • امکان استفاده از کالای جایگزین برای مواد و نیمه ساخته ها
 • امكان پيمايش ساختار محصول بشكل سطوح درخت به همراه مراحل ساخت
 • امکان برقرای ارتباط بین عملیات تولیدی و ایستگاههای کاری ( مراکز هزینه ) .
 • امکان کپی ساختار یک محصول در محصولات دیگر ( بصورت کلی یا جزئی )
 • گزارش شناسنامه محصول
 • نمایش گرافیکی درخت محصول
 • گزارش مواد جایگزین
 • گزارش فرآیند تولید یک محصول
 • گزارش لیست یک مواد در محصولات مختلف
 • گزارش لیست عملیات، مراکز هزینه و خطوط تولیدآیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟