ماژول های حوزه مدیریت تولید

 

ویژگی ها و مزایای ماژولهای مدیریت تولید :

امکان تعریف فرمولهای مختلف مواد اولیه

در اطلاعات BOM محصول و برای تولید هر محصول در هر عملیات می توان فرمول های مواد متفاوت تعیین و تعریف کرد.

امکان کپی ساختار یک محصول

در این ماژول امکان کپی ساختار یک محصول در محصولات دیگر به صورت کلی یا جزیی وجود دارد.

امکان استفاده از کالای جایگزین

امکان استفاده از کالای جایگزین برای مواد و نیمه ساخته ها  به تفکیک محصول و نیمه ساخته ها در سیستم وجود دارد.


امکان تعیین کسری مواد

امکان تعیین کسری مواد با توجه به موجودی انبار، رزرو مواد، درخواست های خرید باز و موجودی در راه.

 

امکان ثبت مکانیزه درخواست خرید

ارتباط با سيستم تداركات و ثبت مكانيزه درخواست خريد برای اقلام كسری با توجه به زمانهای تحویل و LotSize  تامین.

امکان تعریف سری ساخت

به منظور ردیابی محصول یا قطعه می توان برای هر محموله تولیدی یا خریداری شده سری ساخت تعریف کرد.


امکان تعریف روش ساخت

امکان تعریف روش ساخت شامل عملیات ها، توالی عملیات ها، مراکز هزینه، فرمول مواد و منابع وجود دارد.

صدور برنامه عملیاتی متنوع

امکان صدور برنامه عملیاتی تولید به تفکیک روز، محصول، مرکز هزینه و عملیات تولیدی وجود دارد.

 

صدور خودکار درخواست کالا

امکان صدور خودکار درخواست کالا از انبار بر اساس BOM دقیق محصول و همچنین LotSize مواد اولیه محصولات در دوره های مختلف زمانی

امکان تعریف انواع تقویم کاری

امکان تعیین تقویم شمسی، قمری، میلادی و ترکیبی و تعریف 4 شیفت کاری برای هر تقویم و تعریف ساعت شروع و پایان روز کاری، زمان مفید کاری و اضافه کاری

تعیین اضافه یا کمبود ظرفیت

امکان تعيين اضافه ظرفيت مراكز توليد و يا كمبود ظرفيت آنان به تفكيك دوره هاي زماني انتخابي در هر برنامه تولید وجود دارد.

امکان تعیین انبار به ازای هر خط تولید

به ازای هر خط تولید یک انبار پای کار قابل تعریف است. موجودی انبار در سطح مرکز هزینه قابل کنترل و در هر لحظه قابل رویت است و تراکنش هابه صورت خودکار می باشد.

 

مشتریان  سیستم مدیریت تولید

1 / 2