ماژول های حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات

 

ویژگی ها و مزایای ماژولهای مدیریت نگهداری و تعمیرات

یکپارچگی با S-ERP II

ماژول نت با سایر ماژولهای S-ERP II از جمله انبار، دارایی ثابت، تولید، بودجه و بهای تمام شده دارای یکپارچگی است.

قابلیت ردیابی


ماژول نت قابلیت ردیابی و شناسایی قطعات یدکی مصرف شده در تمام طول فرایند نگهداری و تعمیرات را دارد.

تنوع گزارشات

امکان ارائه گزارشات RCFA، بیشترین خرابی، بیشترین ریشه های خرابی، پراکندگی انواع خرابی ها، گزارشات پرسنلی، قطعات مصرفی و ...

کاهش هزینه


کاهش هزینه های نت  شامل نیروی انسانی، قطعات، مواد مصرفی، استهلاک، اتلاف تولید، توقفات و کاهش بهای تمام شده

انتقال دانش روز

انتقال دانش روز در حوزه نگهداری و تعمیرات به سازمان شما از طریق پیاده سازی بهروش ها(Best Practicec)

امکان پیش بینی و برنامه ریزی

امکان پیش بینی بودجه نت،  نیروی انسانی، ظرفیت انجام کار و پیش بینی نیاز به قطعات یدکی، مصرف و نقطه سفارش

افزایش کارایی

افزایش طول عمر مفید و قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین آلات، کاهش تعمیرات اتفاقی و هزینه توقفات

بهبود آنالیز و تصمیم گیری

امکان تحلیل خرابی ها و استفاده از راهکار پیشگیرانه و  بهبود روند برنامه ریزی و تصمیم گیری

محاسبه هزینه های استهلاک

محاسبه هزینه های استهلاک  تجهیزات، سربار تعمیرات، نیروی انسانی، توقفات، قطعات و مواد مصرفی و قیمت تمام شده یک تعمیر

مدیریت نیروی انسانی


مدیریت نیروی انسانی شامل سوابق کار، تخصیص نیرو و محاسبه نیروی مورد نیاز به تفکیک تخصص

تنوع رویکرد


امکان پیاده سازی رویکردهای مختلف حوزه مدیریت نگهداری تعمیرات از جمله : RCM , TPM و ...

محاسبه مصرف و عمر قطعات


محاسبه میانگین مصرف و میانگین عمر قطعات، کنترل تعوض و تعمیر قطعات شامل گارانتی

 

مشتریان  سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

1 / 1