مدیریت نگهداری و تعمیرات

...

سیستم های

مدیریت نگهداری و تعمیرات

شناسنامه تجهیزات

مدیریت تجهیزات و دارایی های فیزیکی شامل طبقه بندی، شناسنامه و درختواره تجهیزات، لیست قطعات به صورت درختی، زیرتجهیزات و قطعات جایگزین، محل استقرار فیزیکی و تخصیص به خط تولید، آرشیو مدارک فنی، بیمه تجهیزات و سایر اطلاعات مورد نیاز می باشد.

بیشتر

تعمیرات اضطراری (EM)

تعمیرات اضطراری Emergency Maintenance شامل خرابی هایی است که جهت اصلاح آنها باید اقدام فوری صورت پذیرد. اقدام فوری نیازمند آمادگی سیستمی و موجودی ابزار و قطعات و نیز امکان مدیریت دانش و استفاده از سوابق گذشته برای یافتن علت خرابی و راهکار و روش برطرف کردن آن می باشد.

بیشتر

تعمیرات پیش گیرانه (PM)

نگهداری و تعمیرات (نت) از پیش تعین شده شامل بازرسی ها ، تعویض ها و سرویس ها می باشد و به دو شکل "نت مبتنی بر زمان" (براساس پریودهای زمانی ثابت) و "نت مبتنی بر کارکرد" (بر اساس میزان کارکرد تجهیز) قابل برنامه ریزی است.

بیشتر

تعمیرات پیش گویانه (CBM)

تعمیرات پیشگویانه یا مبتنی بر وضعیت (CBM) در این روش از طریق پایش وضعیت (Condition Monitoring) و یا انجام بازرسی و آزمون (Testing & inspection) ، از تجهیز مراقبت می گردد و تنها در صورت نیاز، اقدامات نگهداری و تعمیرات انجام می پذیرد.

بیشتر

مدیریت نگهداری و تعمیرات

حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات سندپرداز شامل سیستم های شناسنامه تجهیزات، تعمیرات اضطراری (EM)، تعمیرات پیش گیرانه (PM)، تعمیرات پیش گویانه (CBM) می باشد. تجهیزات جز دارایی های گران قیمت شرکت می باشند که باید بدانیم از کجا خریداری شده و در کجا و به چه مقدار استفاده میشوند و در اختیار چه کسی قرار میگیرند. یا که نگهداری و تعمیراتش به چه صورت است و چگونه کنترل می شود و تمامی این اعمال توسط مدیریت یکپارچه تجهیزات و دارایی رخ میدهد. مدیریت تجهیزات و دارایی های فیزیکی شامل طبقه بندی، شناسنامه و درختواره تجهیزات ، لیست قطعات به صورت درختی، زیرتجهیزات و قطعات جایگزین، محل استقرار فیزیکی، آرشیو مدارک فنی، بیمه تجهیزات و سایر اطلاعات مورد نیاز می باشد.

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟