توسعه پذیری

ویژگی توسعه پذیری چگونه است؟

در توسعه پذیری سازمان را آماده می کنیم تا وارد مرحله ی جدیدی از رقابت شود و به علت وجود نقشه ی راه ، سازمان در آن مسیر حرکت می‌کند و تا آخرین و پیشرفته ترین مراحل نیز همراه سازمان پیش می‌آید. این توسعه هم در سطح و هم درعمق اتفاق می افتد به این صورت که با توسعه پذیری بخش های مختلف ، فرایندها هوشمند و تنوع رفتار ایجاد می شود.

حتی در حوزه ی توسعه پذیری نیز باید یکپارچگی حفظ شود چرا که باید روند منظمی طی شود تا به جایگاه مورد نظر برسد مانند طفلی که از کودکی تا بزرگسالی مراحل مختلفی از زندگی را طی میکند تا سر و سامان بگیرد.


چه عواملی عواملی توسعه پذیری را متوقف می کنند؟

اصولا در سازمان هایی که در وضعیت رشد و بلوغ هستند و شرایطشان نسبت به گذشته پیچیده و خارج از کنترل شده است ، مسیرهای زیادی جهت بهبود وضعیت وجود دارد لیکن ابتدای مسیر مانعی هست که تحت عنوان نیاز اولیه ی سازمان می‌باشد و باعث میشود بر تصمیم گیری غالب شود. بنابراین برای رفع آن تلاش می‌شود و به نیازهای بعدی فکری نمی‌شود. در اینجا بحران موقتا جا به جا شده و رفع و رجوعش به آینده سپرده میشود. رفتار حرفه ای ایجاب میکند که اگر سیستمی پاسخگوی نیازهای بعدی نیست حتی برای رفع نیازهای اولیه پیش قدم نشود.

ERP از جنس پروژه های هضمی است تا تغییر مرحله به مرحله شکل بگیرد و باید کم کم در سازمان جریان یابد و باید این امر را در نظر بگیرد که نیازها نه فقط در همان زمان که در بخش های گوناگون (از انبار تا فروش) متفاوت است. در پروژه های که مدیران یک بخش مدیر پروژه میشوند (بنا بر فرض مثال مدیران مال) تمرکزشان را بیشتر بر حوزه ی کاری خود می گذارند و اصولا نیازهای باقی بخش ها را قربانی میکنند. در نتیجه توسعه سازمانی متوقف میشود.