این سیستم متولی ثبت اسناد حسابداری است که در عملیات فروش و توسط فاکتور فروش اتفاق می افتد. مسئولیت محاسبه ارزش افزوده کالا و مالیات ارزش افزوده نیز برعهده سیستم حسابداری فروش می باشد.نکته مهم این است که در این سیستم بین تخفیفات تجاری و غیر تجاری فرق قائل شده که تخفیفات تجاری نباید در سند حسابداری منعکس شوند و این موضوع توسط فاکتور فروش به خوبی مدیریت می شود.
  • ثبت فاکتور فروش
  • چاپ فاکتور فروش با فرمت اداره دارایی یا فرمت اختصاصی سازمان
  • امکان ثبت انواع اضافات و کسورات به همراه فاکتور
  • صدور خودکار سند حسابداری فروش در سیستم حسابداری بر اساس الگوی قابل تعریف
  • پوشش کامل مالیات بر ارزش افزوده
  • گزارش مانده حساب مشتریان
  • گزارش مانده اعتبار مشتریان

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟