فرایند تغذیه خطوط و مصرف به منظور شارژ صحیح مواد و همچنین کنترل صحیح و دقیق مصرف مواد در خطوط تولید طراحی شده است. یکی از مشکلات سیستم‏‏های پیشین و مصرف از انبار این بود که با حواله از انبار به خط تولید، مصرف شناسایی می گردید و ممکن بود متناظر مواد تحویلی محصول نیمه ساخته تولید نگردد و در صورت وجود سیستم بهای تمام شده، خطاهای مصرف و یا قیمت تمام شده بالا رخ می داد. علاوه بر این دقیقا مشخص نمی شد که مصرف بدلیل مصرف واقعی است یا ضایعات رخ داده است یا انحراف از مصرف وجود داشته است.
کنترل شارژ مواد به خطوط تولیدی و همچنین کنترل میزان دقیق مصرف مواد در خطوط توسط این ماژول انجام می شود. با توجه به اهمیت کنترل مصرف مواد، دشوار بودن راه اندازی این فرایند به صورت سیستمی و نیز به دلیل تبعات مالی زیادی که در بهای تمام شده محصول تولیدی دارد، این فرایند بسیار مورد توجه سازمان ها قرار دارد.

تغذیه خطوط - گروه A
 • تعریف روش تغذیه مواد (احتیاجات به مواد، لات سایزی)
 • شناسایی و تعریف انبارهای پای کار
 • درخواست مواد بر اساس میزان نیاز در برنامه تولید با توجه به روش تغذیه
 • شارژ مواد به خط بر اساس نوع بسته بندی کالا و ضریب مصرف استاندارد مهندسی و موجودی پای کار
 • تحویل از انبار و انتقال مواد به انبار پای کار درخواست شده
 • ارتباط با سیستم کنترل تولید و دریافت میزان مصرف مواد
 • تعیین تکلیف کالا در تولید (برگشتی و سالم، ضایع)
 • کنترل موجودی پای خط هر انبار پای کار
 • گزارش مقایسه موجودی با نقطه سفارش
 • گزارش مصرف مواد و کنترل آنها به تفکیک محصول و سالن تولیدی
 • گزارش میزان انحراف از استاندارد مصرف مواد به تفکیک عملیات های تولیدی و دلایل آنها
 • گزارش میزان ضایعات مواد در سالن های تولیدی
 • گزارش موجودی و کاردکس مواد اولیه و نیمه ساخته ها در سالن های تولیدی

  تغذیه خطوط - گروه B
 • تعریف روش تغذیه مواد (احتیاجات به مواد، لات سایزی، کانبان، بدون انبار پای کار)
 • تعیین نوع انبارش نیمه ساخته (پای کار، انبار فیزیکی)
 • شناسایی و تعریف انبارهای پای کار
 • درخواست مواد بر اساس میزان نیاز در برنامه تولید با توجه به روش تغذیه
 • شارژ مواد به خط بر اساس نوع بسته بندی کالا و ضریب مصرف استاندارد مهندسی و موجودی پای کار
 • تحویل از انبار و انتقال مواد به انبار پای کار درخواست شده
 • انتقال نیمه ساخته به انبار نیمه ساخته با توجه به روش انبارش
 • انتقال نیمه ساخته به محل مصرف با توجه به روش انبارش
 • ارتباط با سیستم کنترل تولید و دریافت میزان مصرف مواد
 • تعیین تکلیف کالا در تولید (برگشتی و سالم، ضایع)
 • کنترل انحرافات از استاندارد مصرف
 • کنترل موجودی پای خط هر انبار پای کار
 • گزارش مقایسه موجودی با نقطه سفارش
 • گزارش مصرف مواد و کنترل آنها به تفکیک محصول و سالن تولیدی
 • گزارش میزان انحراف از استاندارد مصرف مواد به تفکیک عملیات های تولیدی و دلایل آنها
 • گزارش میزان ضایعات مواد در سالن های تولیدی
 • گزارش موجودی و کاردکس مواد اولیه و نیمه ساخته ها در سالن های تولیدی

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟