چشم‌انداز ما

(تا پایان سال ۱۴۰۴ هجری شمسی)


 • جذب و ارتقا نیروی انسانی در تمامی حوزه ها تا ۱۵۰ نفر
 • فروش هشتاد (۸۰) نسخه از SERP
 • فروش دوازده (۱۲) نسخه از SERP-ll
 • استفاده تمامی مشتریان سندپرداز از سیستم های سه حوزه مالی و بازرگانی و تولید
 • استفاده یک سوم مشتریان سندپرداز از حوزه بهای تمام شده واقعی و براوردی
 • کسب رتبه اول در حوزه خدمات مراقبت و پشتیبانی سیستم های ERP کشور
 • تبدیل شدن به مرجع اصلی جهت شناخت و پاسخدهی به سیستم های مدیریت منابع سازمانی

فعالیت های اصلی سندپرداز

 • ارائه دهنده سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
 • ارائه دهنده مشاوره راهبردی در حوزه مدیریت منابع سازمانی
 • ارائه دهنده مشاوره مدیریت در همین حوزه
 • طراحی و باز‌طراحی فرایندها و استقرار حلزونی
 • تولید نرم افزارهای اختصاصی به درخواست مشتری