فروش به منزله قلب تپنده سازمان در ارائه محصول و به منزلۀ خط مقدم مواجهه با خریداران است و هر گونه کاستی و نقصی در روند کار این تیم می تواند اثرات منفی بر درآمدزایی سازمانها داشته باشد. بنابراین ثبت تمامی مراحل فرایند و اعمال کنترل های لازم در جهت استفاده بهینه مورد نیاز هر سازمان است.

فروش عمومی MTS-گروه A و B

بانک اطلاعاتی مشتریان

 • اطلاعات کامل مشتری ( اطلاعات هویتی ، اطلاعات تجاری، اطلاعات تماس ، اطلاعات مورد نیاز دارایی و .. )
 • امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای مشتریان
 • طبقه بندی نمایندگان
 • استفاده از کدینگ مشترک با امور مالی
 • غیر فعال کردن مشتری و ایجاد لیست سیاه مشتریان
 • شناسنامه کامل محصول
 • استفاده از دو واحد مجزا با امکان تبدیل
 • امکان الصاق تصویر و مستندات فنی محصول
 • امکان گروه بندی درختی محصولات
 • انواع نرخ گذاری کالا توسط سیستم بر اساس گروه محصول/گروه مشتری/نوع دریافت و . . .
 • فرآیند فروش شامل:
  • ثبت سفارش فروش
  • ثبت مجوز تحویل فروش
  • ثبت حواله فروش
  • ثبت فاکتور فروش
  • ثبت مجوز تحویل کالا
  • شناسایی روشهای پرداخت ( نقدی / اعتباری/ مدت دار و ... )
  • آدرس بار انداز، نوع حمل، وزن و نوع بسته بندی
  • محاسبات اضافات، تخفیفات و سایر کسورات توسط سیستم
 • فرآیند برگشت از فروش شامل: مجوز برگشت، رسید کالا توسط انبار و ثبت فاکتور برگشت از فروش
 • مشاهده موجودی فیزیکی انبار محصول
 • صدور فاکتور فروش با انواع تخفیفات و اضافات و کسورات فاکتور
 • صدور سندحسابداری خودکار در سیستم حسابداری
 • محاسبات کامل ارزش افزوده
 • تهیه صورت وضعیت ارزش افزوده
 • تهیه فایل الکترونیکی ماده ۱۶۹ ( گزارش خرید و فروش فصل )
 • امکان صدور اختصاصی فرم چاپی برای هر نوع فاکتور
 • جلوگیری از صدور فاکتور مجدد
 • گزارش حواله های فاکتور نشده
 • گزارش روند مقداری و ریالی فروش در دوره به تفکیک محصول و ویژگی های محصول، مشتری و گروه مشتریان
 • گزارش پیگیری فروش


  فروش عمومی MTO-گروه A و B  • بانک اطلاعاتی مشتریان
 • اطلاعات کامل مشتری ( اطلاعات هویتی ، اطلاعات تجاری، اطلاعات تماس ، اطلاعات مورد نیاز دارایی و .. )
 • امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای مشتریان
 • طبقه بندی نمایندگان
 • استفاده از کدینگ مشترک با امور مالی
 • غیر فعال کردن مشتری و ایجاد لیست سیاه مشتریان
 • شناسنامه کامل محصول
 • استفاده از دو واحد مجزا با امکان تبدیل
 • امکان الصاق تصویر و مستندات فنی محصول
 • امکان گروه بندی درختی محصولات
 • نرخ گذاری کالا توسط سیستم بر اساس گروه محصول/گروه مشتری/نوع دریافت و . . .
 • فرآیند فروش شامل:
  • ثبت سفارش فروش
  • ثبت مجوز تحویل فروش
  • ثبت حواله فروش
  • ثبت فاکتور فروش
  • امکان ارتباط با سیستم برنامه ریزی تولید در روش فروش بر مبنای سفارش
  • شناسایی روشهای پرداخت ( نقدی / اعتباری/ مدت دار و ... )
  • آدرس بار انداز، نوع حمل، وزن و نوع بسته بندی
  • محاسبات اضافات، تخفیفات و سایر کسورات توسط سیستم
 • فرآیند برگشت از فروش شامل: مجوز برگشت، رسید کالا توسط انبار و ثبت فاکتور برگشت از فروش
 • مشاهده موجودی فیزیکی انبار محصول
 • تفکیک موجودی فیزیکی و موجودی قابل فروش
 • صدور فاکتور فروش با انواع تخفیفات و اضافات و کسورات فاکتور
 • صدور سندحسابداری خودکار در سیستم حسابداری
 • محاسبات کامل ارزش افزوده
 • تهیه صورت وضعیت ارزش افزوده
 • تهیه فایل الکترونیکی ماده ۱۶۹ ( گزارش خرید و فروش فصل )
 • امکان صدور اختصاصی فرم چاپی برای هر نوع فاکتور
 • جلوگیری از صدور فاکتور مجدد
 • گزارش حواله های فاکتور نشده
 • گزارش روند مقداری و ریالی فروش در دوره به تفکیک محصول و ویژگی های محصول، مشتری و گروه مشتریان
 • گزارش پیگیری فروش

  فروش نمایندگی • بانک اطلاعاتی نمایندگان
 • اطلاعات کامل نماینده ( اطلاعات هویتی ، اطلاعات تجاری، اطلاعات تماس ، اطلاعات مورد نیاز دارایی و .. )
 • امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای نماینده
 • طبقه بندی نمایندگان
 • استفاده از کدینگ مشترک با امور مالی
 • غیر فعال کردن نماینده و ایجاد لیست سیاه نمایندگان
 • شناسنامه کامل محصول
 • استفاده از دو واحد مجزا با امکان تبدیل
 • امکان الصاق تصویر و مستندات فنی محصول
 • امکان گروه بندی درختی محصولات
 • نرخ گذاری کالا توسط سیستم بر اساس گروه محصول/گروه مشتری/نوع دریافت و . . .
 • فرآیند فروش شامل:
  • ثبت سفارش فروش
  • ثبت مجوز تحویل فروش
  • ثبت حواله فروش
  • ثبت فاکتور فروش
  • ثبت مجوز تحویل کالا
  • شناسایی روشهای پرداخت ( نقدی / اعتباری/ مدت دار و ... )
  • آدرس بار انداز، نوع حمل، وزن و نوع بسته بندی
  • محاسبات اضافات، تخفیفات و سایر کسورات توسط سیستم
 • فرآیند برگشت از فروش شامل: مجوز برگشت، رسید کالا توسط انبار و ثبت فاکتور برگشت از فروش
 • مشاهده موجودی فیزیکی انبار محصول
 • صدور فاکتور فروش با انواع تخفیفات و اضافات و کسورات فاکتور
 • صدور سندحسابداری خودکار در سیستم حسابداری
 • محاسبات کامل ارزش افزوده
 • تهیه صورت وضعیت ارزش افزوده
 • تهیه فایل الکترونیکی ماده ۱۶۹ ( گزارش خرید و فروش فصل )
 • امکان صدور اختصاصی فرم چاپی برای هر نوع فاکتور
 • جلوگیری از صدور فاکتور مجدد
 • گزارش حواله های فاکتور نشده
 • گزارش روند مقداری و ریالی فروش در دوره به تفکیک محصول و ویژگی های محصول، نماینده و گروه نمایندگان
 • گزارش پیگیری فروش

افزونه های

سیستم فروش داخلی

 • لیست قیمت کالاها
 • موتور محاسبه تخفیفات
 • باسکول
 • سیستم مدیریت پیام
 • ارتباط سیستم های سندپرداز با سامانه جامع تجارت ایران - وزارت صمت
 • سیستم پیگیری
 • ارتباط سیستم های سندپرداز با سامانه مودیان
 • سیستم کنترل کیفیت

لیست قیمت کالاها

یکی از موضوعات با اهمیت در زمان سیاست گذاری فروش محصولات، نحوه نرخ گذاری می باشد به نحوی که مدیران فروش نیاز دارند برای برای هر گروه از مشتریان بر اساس معیارهایی مانند مقدار خرید، زمان، مناطق جغرافیایی، نوع مشتری و ... نرخ فروش متفاوتی تعریف نمایند. به همین جهت تعریف دقیق و با جزییات، لیست قیمت برای کالاها ضروری می باشد.

بیشتر

موتور محاسبه تخفیفات

پیچیدگی های فروش محصولات در دوره های زمانی در کنار رقابتی تر شدن حوزه فروش یکی از موضوعاتی است که باعث شده تا مدیران فروش نسبت به ارایه مشوق های مختلف در قالب تخفیف به خریداران اقدام کنند. اهمیت این موضوع برای حفظ جریان درآمدی سازمان به حدی است مدیران فروش درصدد وفادارسازی مشتریان از طریق ارایه تخفیفات متنوع و منعطف هستند.

بیشتر

باسکول

درمراحل مختلف زنجیره لجستیک تولید کالا، شامل فرآیندهای ورود مواد اولیه، انبارش کالا، فرآیندهای تولید و فرآیند عرضه محصولات نقاطی وجود دارند که نیاز به اندازه گیری وزن کالا یا یک محموله از کالاها می باشد اگر محموله بر روی یک حمل کننده مانند کامیون، تریلر باشد، به دلیل نیاز به محاسبه وزن خالص از باسکول دوتوزینه استفاده می شود و اگر محموله بر روی هیچ حاملی نباشد نوع توزین تک توزینه می باشد. در این حالت، اطلاعات دریافتی از باسکول که همان وزن محموله می باشد یک دیتای مهم در ERP  سندپرداز می باشد که مورد استفاده...

بیشتر

سیستم مدیریت پیام

یک سیستم نرم افزاری ERP مانند سیستم سندپرداز این قابلیت رادارد تا بتواند کلیه اطلاعاتی که ذینفعان سازمان نیاز دارند را  با استفاده از پیامک و یا بااستفاده از پیام الکترونیکی ارسال نماید . حالنی را در نظر بگبربم که کالای خریداری شده وارد انبار قرنطینه شرکت گردیده است و پس از اجرای فرآیندکنترل کیفیت مواد ورودی ، قرار است تا میزان و تعدادکالاهای تایید شده که رسیدخرید میشوند  برای صدور فاکتور به تامین کننده ارسال گردد . در این حالت افزونه مدیریت پیام بهترین راهکار برای تحقق این هدف می باشد ، زیرا به محض صدور رسید قطعی خرید...

بیشتر

ارتباط سیستم های سندپرداز با سامانه جامع تجارت ایران - وزارت صمت

سامانه جامع تجارت با هدف ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کار ها ، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور ، شفافیت سازی تجاری ، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا راه اندازی شده است. این سامانه به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعالان اقتصادی را اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان با سازمان ها و دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت را کنترل می‌کند. بنابراین فرآیند تولید و واردات کالا و وارد شدن آن به چرخه توزیع و فروش در «سامانه جامع تجارت» ثبت و بوسیله وزارت صنعت و معدن...

بیشتر

سیستم پیگیری

یکی از دغدغه های مدیران در یک سازمان بزرگ پیگیری مواردی است که به واحدهای مختلف ارجاع شده است خصوصا این نیاز در سازمان های بزرگ حادتر است. گرچه سیستم های فرایندی (ERP) تقریبا تمام فعالیت های سازمان را تحت پوشش قرار می دهد ولی تمرکز این سیستم ها روی فعالیت های مهم است که یا اثر مالی دارد یا اثر برنامه ریزی یا اثر بهای تمام شده ای. لذا فعالیت های خارج از این حوزه در فعالیت های مرتبط با ERP پایش و مدیریت نمی شود. مثلا فعالیت هایی از قبیل تماس های مکرر یا نامه نگاری ها یا مذاکراتی...

بیشتر

ارتباط سیستم های سندپرداز با سامانه مودیان

براساس ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سامانه مودیان سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود. مودیان می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می باشد. کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و...

بیشتر

سیستم کنترل کیفیت

فرایند کنترل کیفیت خصوصا در شرکت های تولیدی یکی از ارکان مهم در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی است. کنترل صحیح اقلام ورودی و جلوگیری از ورود اقلام نامرغوب، کنترل کیفی حین تولید و اطمینان از تولید محصول مرغوب جهت تحویل به عملیات بعدی و کنترل کیفی محصول نهایی جهت تحویل به انبار محصول، بایستی به صورت دقیق و سیستمی انجام گیرد. از اینرو سیستم جدید کنترل کیفی شرکت سندپرداز، به صورت خاص، همه جانبه و مطابق استاندارد به اطلاعات پایه و فرایندهای کنترل کیفی می پردازد.

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟