فرایند کنترل تولید بمنظور کنترل دقیق تولید در خطوط تولیدی و عملیات‏‏های مختلف شرکت تهیه شده است تا از طریق دیتای ثبت شده در سیستم بتوان خروجی‏‏های ملموس جهت بررسی و تحلیل وضعیت تولید ارایه نمود. فرآیند کنترل تولید در حقیقت بازتاب عملکرد واقعی تولید است. به این مفهوم که پس از صدور دستور تولید سالن‏های کاری توسط واحد برنامه ریزی و سپس تولید طبق دستور تولید، آمار تولید در سیستم ثبت و تعیین تکلیف کیفی شده و در صورت سالم بودن ورودی برای فرآیند رسید محصول نیمه ساخته در انبارهای مربوطه می‏شود. همچنین در صورتی که محصول نامنطبق باشد، تعیین تکلیف شده و نتیجه نهایی آن مشخص می شود.

فرایند کنترل تولید در حقیقت بازتاب عملکرد واقعی تولید است. به این مفهوم که آمار تولید به عنوان اطلاعات ورودی رسید محصول یا نیمه ساخته، در انبارهای مربوطه ثبت می شود. همچنین آمار ثبت شده در سیستم کنترل تولید، مبنای محاسبه مصرف استاندارد مواد در فرایند تغذیه خطوط می گردد. همچنین آمار توقفات تولید نیز که ممکن است به دلایل مختلف اتفاق بیفتد، ثبت می شود. به این ترتیب دلایل کاهش تولید نسبت به توان تولید قابل ردیابی است. همچنین در صورت رویت نقص در مواد و قطعات مصرفی، گزارش ضایعات مواد در سیستم ثبت شده و از انبار پای کار مرتبط کسر می شود تا موجودی مواد و قطعات در انبار پای کار تحت کنترل باشد.
کنترل تولید – گروه A

 • تعریف کدینگ ضایعات
 • تعریف کدینگ توقفات
 • ايجاد یک پايگاه اطلاعاتي منسجم و یکپارچه از سابقه تولید شامل: عملكرد خطوط توليد، توقف ماشين‌آلات و دلايل آن و...
 • ثبت آمار تولید به تفکیک خطوط تولیدی، مراکز هزینه و عملیات تولیدی بر اساس دستور تولیدات صادر شده
 • تعیین تکلیف محصولات تولیدی (سالم، ضایعات، مجوز ارفاقی)
 • ثبت زمان شروع و پایان توقف و تعیین علت های توقف خطوط
 • تعیین انحرافات تولید از برنامه ها
 • گزارش مقایسه برنامه با تولید محصول .
 • گزارش عملکرد هریک از مراحل تولید
 • گزارش های اماری و نموداری توقفات و علل توقف
 • گزارش میزان روند تولید در ماه های مختلف
 • گزارش های مربوط به ضایعات تولید و علل آنها، تعیین مراکز هزینه ای که بیشترین تعداد ضایعات را داشته اند، امکان مقایسه ضایعات در ماه های مختلف، برای مراکز هزینه مختلف و عملیات تولیدی مختلف
کنترل تولید – گروه B

 • تعریف کدینگ ضایعات
 • تعریف کدینگ توقفات
 • ايجاد یک پايگاه اطلاعاتي منسجم و یکپارچه از سابقه تولید شامل: عملكرد خطوط توليد، توقف ماشين‌آلات و دلايل آن و...
 • ثبت آمار تولید به تفکیک خطوط تولیدی، مراکز هزینه و عملیات تولیدی بر اساس دستور تولیدات صادر شده
 • تعیین تکلیف محصولات تولیدی (سالم، ضایعات، دوباره کاری، مجوز ارفاقی)
 • امكان ثبت اطلاعات مختلف عملكرد و نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفی (واقعی) به تفكيك مراحل
 • ثبت زمان شروع و پایان توقف و تعیین علت های توقف خطوط
 • انتقال محصول از انبار پای کار به انبار محصول
 • تعیین انحرافات تولید از برنامه ها
 • گزارش مقایسه برنامه با تولید محصول .
 • گزارش عملکرد هریک از مراحل تولید
 • گزارش های اماری و نموداری توقفات و علل توقف
 • گزارش میزان روند تولید در ماه های مختلف
 • گزارش های مربوط به ضایعات تولید و علل آنها، تعیین مراکز هزینه ای که بیشترین تعداد ضایعات را داشته اند، امکان مقایسه ضایعات در ماه های مختلف، برای مراکز هزینه مختلف و عملیات تولیدی مختلف

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟