سیستم تسهیلات دریافتی جهت مدیریت، ثبت و گزارش گیری از انواع تسهیلات دریافت شده در سازمان و مدیریت پرداخت اقساط کاربرد دارد. این سیستم در یکپارچگی کامل با سیستم دریافت پرداخت و حسابداری مالی سندپرداز، در طی فرآیند تمامی اسناد حسابداری لازم را تولید و به صورت خودکار صادر می کند.

پوشش انواع تسهیلات دریافتی

انواعی از تسهیلات توسط بانک ها، افراد و یا سایر منابع تامین مالی در دسترس سازمان است و با استفاده از این سیستم میتوان انواع وام را تعریف و ثبت نمود. مدیریت پروژه ها و دریافت تسهیلات در چند مرحله به همراه نگهداری شناسنامه قرارداد تسهیلات از جمله امکانات این سیستم می باشد.

انعطاف در تعریف انواع اقساط

مدیریت اقساط انواع تسهیلات از طریق تعریف دفترچه اقساط و امکان پرداخت قسط در چند مرحله به همراه ثبت و نگهداری اطلاعات هزینه ها و جرایم دیرکرد هر یک از تسهیلات، راهکاری است که سندپرداز برای پاسخ به دغدغه های مدیران مالی فراهم آورده و بر اساس این رویکرد انواع عوامل هزینه در هر یک از اقساط قابل پیش بینی خواهند بود.

مدیریت پرداخت اقساط

در سررسید هر یک از اقساط اعلان یادآوری برای کاربر دریافت پرداخت و یا مدیر تسهیلات صادر می شود. با پرداخت اقساط طی یک یا چند مرحله امکان ثبت هزینه سود و بهره و یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط نیز وجود دارد.

یکپارچگی با سیستم های مالی

با انجام هر فعالیت در سیستم تسهیلات از جمله دریافت تسهیلات، پرداخت اقساط، و یا پرداخت هزینه های اولیه بابت دریافت وام و سایر پرداخت های مرتبط، اسناد مالی مربوطه به صورت خودکار در دفاتر حسابداری ثبت می شوند و به این ترتیب دغدغه واحد حسابداری نیز پاسخ داده خواهد شد.


  • تعریف شناسنامه و قرارداد دریافت تسهیلات
  • دریافت انواع تسهیلات از بانک ها، افراد و سایر منابع تسهیلات دهنده
  • ثبت سقف تسهیلات دریافتی و دریافت تسهیلات در چند نوبت
  • ثبت و نگهداری اطلاعات هزینه بهره اقساط سررسید شده و سررسید نشده
  • پرداخت اقساط تسهیلات به همراه ثبت جرایم و دیرکردها به صورت یکجا و یا مرحله ای
  • شناسایی و تفکیک اصل و فرع تسهیلات در زمان دریافت و طی پرداخت اقساط
  • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری با ثبت هر فعالیت
  • مشاهده گزارش تسهیلات شامل باز پرداخت‌ها و مانده اصل ، بهره و جریمه‌ی مبالغ پرداخت شده


افزونه های

سیستم مدیریت تسهیلات

  • سیستم تسهیلات مالی

سیستم تسهیلات مالی

سیستم تسهیلات دریافتی جهت مدیریت، ثبت و گزارش گیری از انواع تسهیلات دریافت شده در سازمان و مدیریت پرداخت اقساط کاربرد دارد. این سیستم در یکپارچگی کامل با سیستم دریافت پرداخت و حسابداری مالی سندپرداز، در طی فرآیند تمامی اسناد حسابداری لازم را تولید و به صورت خودکار صادر می کند.

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟