سیستم حسابداری خرید متولی حسابداری بهای تمام شده خرید می باشد. برای هر خرید اعم از داخلی و خارجی ، عملیات در فرآیند خرید ثبت می شود و عبارت است از مبلغی که برای کالا پرداخت شده و هزینه هایی که برای تأمین آن کالا پرداخت شده است. در خرید خارجی موضوع کمی مفصل تر بوده زیرا هزینه های حمل داخلی و خارجی گمرک و سایر هزینه های مرتبط وجود دارند. گاهی اوقات خرید به دفعات صورت می گیرد و پس از هر بار حمل سیستم باید بهای تمام شده ی خرید را محاسبه کند. در خرید خارجی بخشی از هزینه ها مربوط به پارت است و بخش دیگر مربوط به سفارش که سیستم سندپرداز سهم پارت از سفارش را محاسبه می کند و به قیمت تمام شده اضافه می نماید.

سفارشات خارجی-گروه A

 • اطلاعات سفارش شامل:
  • شماره درخواست خرید و تاریخ آن/ شماره خرید ( کد خرید )/ شرکت فروشنده ( تامین کننده )/ کشور سازنده و مبداء حمل
  • نحوه خرید اعتباری: دیداری/ یوزانس / نقدی ارزی / نقدی ریالی / مجانی
  • شماره پروفرما / تاریخ پروفرما / مبلغ پروفرما / نوع ارز / مفاد اینکوترمز مانند ترم خرید، نوع حمل
  • شماره ثبت سفارش و تاریخ آن (ریالی) / هزینه ثبت سفارش / شماره بیمه نامه / تعداد الحاقیه ها / هزینه حق بیمه (ریالی)
 • اطلاعات گشایش اعتبار شامل: شماره اعتبار /مبلغ کل اعتبار و نوع ارز/هزینه FOB/FCA / هزینه CFR/CPT / تاریخ گشایش اعتبار / تاریخ معامله اسناد / تاریخ سر رسید / مدت یوزانس / بانک گشایش کننده / بانک کارگزار / تاریخ انقضای اعتبار / هزینه های گشایش اعتبار / مبلغ ریالی و ارزی پیش پرداخت و درصد و تاریخ آن / مبلغ ریالی و ارزی میان پرداخت و درصد و تاریخ آن / مبلغ ریالی و ارزی سر رسید و تاریخ آن
 • اطلاعات ضمانتنامه و معافیت/ هزینه اعمال معافیت/ مبلغ معافیت (ریال)/ شماره ضمانت نامه/ تاریخ ضمانتنامه/ سر رسید ضمانتنامه/ مبلغ ضمانتنامه/ بانک
 • اطلاعات گمرک و حمل شامل:
  • وسیله حمل /وزن ناخالص /کل تعداد بسته ها/ تعداد کانتینر / کامیون/ شماره بارنامه/ شماره Packing List/تاریخ Packing مشخصات حمل/ تعداد پارت های حمل/ شرکت حمل کننده/ وسیله حمل/ هزینه حمل بین المللی (هرکانتینر)/ هزینه حمل داخلی اطلاعات ترخیص/ تعرفه/ گمرک مقصد/ درصد حقوق ورودی/ مبلغ حقوق ورودی کل/ ترخیص کار/ کل هزینه های ترخیص و شماره صورتحساب ترخیص و تاریخ آن/ شماره مجوز/ شماره پروانه/ شماره کوتاژ/ شماره پته و شماره رسید انبار برگشت هر کانتینر/ هزینه دموراژ/ کل هزینه های حمل (شماره صورتحساب حمل و تاریخ آن )
 • مشخصات Invoice (فاکتور) شامل: شماره فاکتور/ تاریخ فاکتور/ مبلغ فاکتور و نوع ارز
 • اطلاعات بازرسی شامل: مشخصات بازرسی/ شرکت بازرس/ هزینه بازرسی
 • اختصاصی نمودن شرح آرتیکلهای سندهای خودکار به سلیقه کاربر و توسط مدیر سیستم.
 • امکان گزارشگیری از کلیه مراحل فرآیند از شروع فعالیت پروفرما و گشایش اعتبار تا مرحله ترخیص کالا
 • انواع گزارش‌های مقداری و ریالی خرید به تفکیک کالا و اعتبار
 • گزارش‌های پیگیری از تمام مراحل خرید خارجی


سفارشات خارجی-گروه B

 • اطلاعات سفارش شامل:
  • شماره درخواست خرید و تاریخ آن/ شماره خرید ( کد خرید )/ شرکت فروشنده ( تامین کننده )/ کشور سازنده و مبداء حمل
  • نحوه خرید اعتباری: دیداری/ یوزانس / نقدی ارزی / نقدی ریالی / مجانی
  • شماره پروفرما / تاریخ پروفرما / مبلغ پروفرما / نوع ارز / مفاد اینکوترمز مانند ترم خرید، نوع حمل
  • شماره ثبت سفارش و تاریخ آن (ریالی) / هزینه ثبت سفارش / شماره بیمه نامه / تعداد الحاقیه ها / هزینه حق بیمه (ریالی)
 • اطلاعات گشایش اعتبار شامل شماره اعتبار /مبلغ کل اعتبار و نوع ارز/هزینه FOB/FCA / هزینه CFR/CPT / تاریخ گشایش اعتبار / تاریخ معامله اسناد / تاریخ سر رسید / مدت یوزانس / بانک گشایش کننده / بانک کارگزار / تاریخ انقضای اعتبار / هزینه های گشایش اعتبار / مبلغ ریالی و ارزی پیش پرداخت و درصد و تاریخ آن / مبلغ ریالی و ارزی میان پرداخت و درصد و تاریخ آن / مبلغ ریالی و ارزی سر رسید و تاریخ آن
 • اطلاعات ضمانت نامه شامل: اطلاعات ضمانتنامه و معافیت/ هزینه اعمال معافیت/ مبلغ معافیت (ریال)/ شماره ضمانت نامه/ تاریخ ضمانتنامه/ سر رسید ضمانتنامه/ مبلغ ضمانتنامه/ بانک
 • اطلاعات گمرک و حمل شامل:
  • وسیله حمل /وزن ناخالص /کل تعداد بسته ها/ تعداد کانتینر / کامیون/ شماره بارنامه/ شماره Packing List/تاریخ Packing
  • مشخصات حمل/ تعداد پارت های حمل/ شرکت حمل کننده/ وسیله حمل/ هزینه حمل بین المللی (هرکانتینر)/ هزینه حمل داخلی اطلاعات ترخیص/ تعرفه/ گمرک مقصد/ درصد حقوق ورودی/ مبلغ حقوق ورودی کل/ ترخیص کار/ کل هزینه های ترخیص و شماره صورتحساب ترخیص و تاریخ آن/ شماره مجوز/ شماره پروانه/ شماره کوتاژ/ شماره پته و شماره رسید انبار برگشت هر کانتینر/ هزینه دموراژ/ کل هزینه های حمل (شماره صورتحساب حمل و تاریخ آن )
 • مشخصات Invoice (فاکتور) شامل: شماره فاکتور/ تاریخ فاکتور/ مبلغ فاکتور و نوع ارز
 • اطلاعات بازرسی شامل: مشخصات بازرسی/ شرکت بازرس/ هزینه بازرسی
 • فرآیند حمل و نقل جزیی با امکان کنترل حمل و نقل جزیی (Paritial shipment) و تعیین بهای تمام شده سفارش های جزیی
 • اختصاصی نمودن شرح آرتیکلهای سندهای خودکار به سلیقه کاربر و توسط مدیر سیستم.
 • امکان گزارشگیری از کلیه مراحل فرآیند از شروع فعالیت پروفرما و گشایش اعتبار تا مرحله ترخیص کالا
 • انواع گزارش‌های مقداری و ریالی خرید به تفکیک کالا و اعتبار
 • گزارش‌های پیگیری از تمام مراحل خرید خارجی

افزونه های

سیستم سفارشات خارجی

 • باسکول
 • سیستم مدیریت پیام
 • ارتباط سیستم های سندپرداز با سامانه جامع تجارت ایران - وزارت صمت
 • سیستم پیگیری
 • سیستم کنترل کیفیت

باسکول

درمراحل مختلف زنجیره لجستیک تولید کالا، شامل فرآیندهای ورود مواد اولیه، انبارش کالا، فرآیندهای تولید و فرآیند عرضه محصولات نقاطی وجود دارند که نیاز به اندازه گیری وزن کالا یا یک محموله از کالاها می باشد اگر محموله بر روی یک حمل کننده مانند کامیون، تریلر باشد، به دلیل نیاز به محاسبه وزن خالص از باسکول دوتوزینه استفاده می شود و اگر محموله بر روی هیچ حاملی نباشد نوع توزین تک توزینه می باشد. در این حالت، اطلاعات دریافتی از باسکول که همان وزن محموله می باشد یک دیتای مهم در ERP  سندپرداز می باشد که مورد استفاده...

بیشتر

سیستم مدیریت پیام

یک سیستم نرم افزاری ERP مانند سیستم سندپرداز این قابلیت رادارد تا بتواند کلیه اطلاعاتی که ذینفعان سازمان نیاز دارند را  با استفاده از پیامک و یا بااستفاده از پیام الکترونیکی ارسال نماید . حالنی را در نظر بگبربم که کالای خریداری شده وارد انبار قرنطینه شرکت گردیده است و پس از اجرای فرآیندکنترل کیفیت مواد ورودی ، قرار است تا میزان و تعدادکالاهای تایید شده که رسیدخرید میشوند  برای صدور فاکتور به تامین کننده ارسال گردد . در این حالت افزونه مدیریت پیام بهترین راهکار برای تحقق این هدف می باشد ، زیرا به محض صدور رسید قطعی خرید...

بیشتر

ارتباط سیستم های سندپرداز با سامانه جامع تجارت ایران - وزارت صمت

سامانه جامع تجارت با هدف ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کار ها ، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور ، شفافیت سازی تجاری ، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا راه اندازی شده است. این سامانه به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعالان اقتصادی را اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان با سازمان ها و دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت را کنترل می‌کند. بنابراین فرآیند تولید و واردات کالا و وارد شدن آن به چرخه توزیع و فروش در «سامانه جامع تجارت» ثبت و بوسیله وزارت صنعت و معدن...

بیشتر

سیستم پیگیری

یکی از دغدغه های مدیران در یک سازمان بزرگ پیگیری مواردی است که به واحدهای مختلف ارجاع شده است خصوصا این نیاز در سازمان های بزرگ حادتر است. گرچه سیستم های فرایندی (ERP) تقریبا تمام فعالیت های سازمان را تحت پوشش قرار می دهد ولی تمرکز این سیستم ها روی فعالیت های مهم است که یا اثر مالی دارد یا اثر برنامه ریزی یا اثر بهای تمام شده ای. لذا فعالیت های خارج از این حوزه در فعالیت های مرتبط با ERP پایش و مدیریت نمی شود. مثلا فعالیت هایی از قبیل تماس های مکرر یا نامه نگاری ها یا مذاکراتی...

بیشتر

سیستم کنترل کیفیت

فرایند کنترل کیفیت خصوصا در شرکت های تولیدی یکی از ارکان مهم در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی است. کنترل صحیح اقلام ورودی و جلوگیری از ورود اقلام نامرغوب، کنترل کیفی حین تولید و اطمینان از تولید محصول مرغوب جهت تحویل به عملیات بعدی و کنترل کیفی محصول نهایی جهت تحویل به انبار محصول، بایستی به صورت دقیق و سیستمی انجام گیرد. از اینرو سیستم جدید کنترل کیفی شرکت سندپرداز، به صورت خاص، همه جانبه و مطابق استاندارد به اطلاعات پایه و فرایندهای کنترل کیفی می پردازد.

بیشتر

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟