تطبیق پذیری

تطبیق پذیری در سازمان چیست؟

یکی از ریسک های استقرار پروژه های ERP این است که شرکتی در حال اجرای پروژه ها و انجام کار است و سیستم مختصری هم رویش نصب شده و قرار است سیستم جدید را جایگزین سیستم فعلی کنیم. در تطبیق پذیری سیستم از انعطاف پذیری لازم برخوردار است و نیازهای اختصاصی کارفرما را نیز انجام می دهد بدون آن که استانداردها و به‌روش ها را زیر سوال بگذارد.

تطبیق پذیری در سازمان چگونه عمل میکند؟

از آنجایی که شرکت ها تحت تاثیر عوامل زیادی قرار میگیرند که روی فرایند های داخلی اثر میگذارند (مثلا سبک مدیریت و وضعیت مالکیت و ابعاد شرکت و شرایط اقلیمی و ...) در چنین سازمان هایی سبکی به وجود می‌آید که تبدیل به الزام و جزئیاتی را به وجود آورده عضوی از الزامات آن سیستم شده است. در واقع سیستم باید آن جزئیات اختصاصی را هم پاسخ بدهد و با آن تطبیق پیدا کند.

در تطبیق پذیری نمیشود روشی را تحمیل کرد که به این جزئیات بی توجه است . مثلا به‌روش های فرایند خرید به این صورت است که بر اساس درخواست خرید ، استعلام صورت میگیرد و آن سفارش ثبت و حمل و ... میشود ولی در این بین شرکت هایی وجود دارند که مراحل خرید بین تأمین کنندگان تخصیص داده شده و نیاز به سیستمی دارد که از این تخصیص را پشتیبانی کند یا در نحوه ی دریافت و پرداخت مبالغ شیوه ی خاصی در درصد گیری دارد و سیستم باید این کنترل را اعمال کند.

بنابراین ما در استقرار فرایندها در یک شرکت ، غالبا با نیازهای اختصاصی مواجه هستیم که تثبیت شده و انتظار دارند در سیستم نیز دیده شوند.