مدیریت تجهیزات و دارایی های فیزیکی شامل طبقه بندی، شناسنامه و درختواره تجهیزات، لیست قطعات به صورت درختی، زیرتجهیزات و قطعات جایگزین، محل استقرار فیزیکی و تخصیص به خط تولید، آرشیو مدارک فنی، بیمه تجهیزات و سایر اطلاعات مورد نیاز می باشد.
 • شناسایی تجهیزات
 • تعریف سطوح تجهیزات (تاکسونومی)
 • طبقه بندی درختی تجهیزات
 • محل های استقرار
 • معرفی تجهیزات
 • ساختار درختی تجهیزات
 • وضعیت تجهیز (مرکز هزینه، محل استقرار، تحویل گیرنده) به همراه آرشیو وضعیت های قبل
 • بیمه تجهیزات
 • اولویت تجهیزات (خروجی اولویت بندی آنالیز VEIN با امکان تعریف پارامترهای محاسبه و ضریب هر پارامتر، آرشیو مقادیر پارامترها برای هر تجهیز)
 • مستندات فنی تجهیزات (با امکان طبقه بندی مستندات)
 • BOM تجهیز که جهت مدیریت قطعات یدکی استفاده می گردد
 • تخصص ها
 • گروه بندی تخصص
 • معرفی تخصص ها
 • بانک اطلاعات خرابی ها
 • حالات خرابی
 • علل خرابی
 • اقدامات خرابی که شامل یکی از فعالیت های تعمیری یا نگهداری می باشد
 • فعالیت های نگهداری و تعمیرات
 • انواع فعالیت
 • گروه بندی و معرفی فعالیت ها

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟