منطبق با استانداردهای مالی

استانداردهای مالی چگونه تعیین می شوند؟

دولت و نهاد های دولتی قانونگذار برحسب نیاز ، سال به سال تغییراتی ایجاد می کنند ( مثلا تغییراتی در محاسبه ی ارزش افزوده و...) و سیستم باید خود را با این شرایط منطبق کند ، استاندارد های مالی را لحاظ کند و همچنین الزامات پویا و دینامیک را نیز پوشش دهد.

در ERP حجم بسیار عظیمی دیتای مرتبط و غیر مرتبط وجود دارد و امروزه که عصر مدیریت بر مبنای دانایی است و اگر نتوانیم دیتا را تحلیل و روند را بررسی کنیم تصمیم گیری به درستی انجام نمیشود. همچنین خروجی های مورد نیاز مدیر در طراحی فرایند بسیار تاثیر گذار است و به همین دلیل در طراحی سیستم باید علاوه بر تحلیل دیتا محتوای ذهنی مدیر را هم شناخت.


ویژگی منطبق با استانداردهای مالی چه هستند؟

اسناد حسابداری سایه ی فعالیت ها هستند و به عبارتی حسابداری تفسیر ریالی فرایند است.ERP نیز یک سیستم حسابداری پیشرفته و گسترش یافته است اما با این تفاوت که ERP تصویری واضح از سازمان می دهد زیرا تمام جزئیات در آن لحاظ شده است. این هنر ERPاست که توازن را هم در بخش مالی و هم در بخش مهندسی برقرار کند زیرا ERP یک انطباق مفهومی شگفت انگیز با حسابداری دارد و به همین دلیل ابزاری مهندسی است.

اما همه ی فعالیت ها ، رخداد مالی به حساب نمی‌آیند مثلا صدور پیش فاکتور یک رخداد مالی نیست اما صدور فاکتور رخدادی مالی محسوب میشود و سیستم بدون سند مالی اجازه ی حرکت به سمت فعالیت های بعدی را نمی دهد. در چنین سیستمی ما با تراز آنلاین مواجهیم و این دستاورد عظیمی است . پس اکثر سندها وهمچنین تمام الزامات و گزارش های فصلی ، داشبردهای مدیریتی و پشتیبانی از تصمیم های مدیریتی توسط سیستم ERP زده می شود که باید تمام استانداردهای مالی در آن رعایت شود.