سفارشی سازی

در ERP تمام فرایندها تحت سیطره و حکم رانی سیستم قرار میگیرد و همه چیز را طبق یک نظم خاصی پیش برده میشود به این گونه که مسائل خاص یک شرکت را درآورده و براش فرایند تعریف و سیستم طراحی میکنیم.

از آنجایی که سازمان یک موجود زنده است و از شرایط محیطی تاثیر میپذیرد و واکنش نشان میدهد ،اگر نتواند با شرایط محیطی تطبیق یابد به پایان کار خود نزدیک میشود. اما در پکیج ها سیستم نقش خاصی ندارد و همین امر قدرت رقابت را از بین میبرد و سازمان را به سمت و سوی راکد ماندن پیش میبرد.

ERP یک مدل از پیش ساخته شده نیست بلکه متناسب با نیازهای یک کسب و کار طراحی میشود و این نیازها پارامترهای مختلفی اعم از شرایط اقلیمی و محیطی و سطح دانش کاربران و.. دارند.

ERP باید ویژگی هایش به گونه ای باشد که هم بومی باشد و هم در سطح استانداردهای ERP جهانی باشد.