نگهداری و تعمیرات (نت) از پیش تعین شده شامل بازرسی ها ، تعویض ها و سرویس ها می باشد و به دو شکل "نت مبتنی بر زمان" (براساس پریودهای زمانی ثابت) و "نت مبتنی بر کارکرد" (بر اساس میزان کارکرد تجهیز) قابل برنامه ریزی است.

فرآیند نگهداری پیش گیرانه - PM زمانی

 • انواع فعالیت به همراه گروه بندی آنها
 • معرفی دستور العمل نگهداری و تعمیر تجهیزات ( به ازای هر تجهیز) و ثبت لیست فعالیت ها شامل کد فعالیت ، عدد ریسک RPN ، فلگ فعال بودن ، گروه همزمانی ، ترتیب اجرا، وضعیت فعال ماشین ، زمان لازم برای اجرای فعالیت ، زمان لازم جهت توقف تجهیز ، زمانبندی اجرا به همراه زمان شناوری جهت تسطیح ، توضیحات و به ازای هر فعالیت :
  • لیست تخصص های مورد نیاز
  • لیست قطعات، ابزار مورد نیاز
 • تعریف منطق نت پیشگیرانه بر مبنای دوره
 • صدور دستور نت پیشگیرانه بر اساس منطق برنامه
 • ثبت گزارش نت پیشگیرانه و ثبت مواد و تخصص مصرفی

فرآیند نگهداری پیش گیرانه - PM کارکردی

 • انواع فعالیت
  • گروه بندی فعالیت
 • معرفی دستور العمل نگهداری و تعمیر تجهیزات ( به ازای هر تجهیز) و ثبت لیست فعالیت ها شامل کد فعالیت ، عدد ریسک RPN ، فلگ فعال بودن ، گروه همزمانی ، ترتیب اجرا، وضعیت فعال ماشین ، زمان لازم برای اجرای فعالیت ، زمان لازم جهت توقف تجهیز ، زمانبندی اجرا به همراه زمان شناوری جهت تسطیح ، توضیحات و به ازای هر فعالیت :
  • لیست تخصص های مورد نیاز
  • لیست قطعات، ابزار مورد نیاز
 • تعریف منطق نت پیشگیرانه بر مبنای کارکرد
 • ثبت گزارش کارکرد تجهیزات اصلی
 • صدور دستور نت پیشگیرانه بر اساس منطق برنامه
 • ثبت گزارش نت پیشگیرانه و ثبت مواد و تخصص مصرفی

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟