نتایج استقرار S-ERP

  • مانیتورینگ و ردگیری: SERP يك سيستم فرايندگراست كه بدليل ثبت فعاليت هاي مرتبط با يك فعاليت و درك ارجاعات منطقي بين فعاليت ها امكان مانيتور كردن فرايند ها را بوجود مي آورد به گونه ای که کاربر میتواند پیگیری نماید که هر فرآیند تا چه مرحله ای پیش رفته است.
  • اعتبارسنجی فعالیت: برای ثبت هر فعالیت، ممکن است علاوه بر تحقق فعالیت های ماقبل و رعایت توالی عملیات، کنترل های دیگری نیز لازم باشد. مثلا ممکن است برای صدور حواله فروش لازم باشد سقف اعتباری مشتری سنجیده شود. اگر سقف اعتباری مشتری پر شده باشد، سیستم با هشدار مناسب از صدور حواله فروش جلوگیری می نماید. بنا براین کلیه کنترل های مورد نیاز به صورت درون زا و لحظه ای توسط سیستم اعمال می گردد.
  • روزآمدی اطلاعات: در سیستم فرآیندی سندپرداز، تقریبا تمام اسناد حسابداری توسط سیستم صادر می گردد و سیستم برای حفظ همخوانی اطلاعات بین عملیات و ثبت های مالی مربوط، از دستکاری اسناد خودکار توسط کاربر جلوگیری نموده و هرگونه اصلاح و تغییر (مادامی که اسناد توسط واحد مالی تائید نشده است) را از مبدا الزام می دارد.
  • تغییر پذیری: یکی از ویژگی های ممتاز سیستم فرآیندی سندپرداز، قدرت تغییر پذیری آنست، زیرا خوب بودن یک سیستم کافی نیست، بلکه سیستم باید قادر باشد در قبال تغییرات بعدی مورد نیاز سازمان نیز خوب بماند و این در گرو تغییر پذیری سیستم در قبال تغییر در فرآیندهاست. تغییر پذیری سیستم فرآیندی سندپرداز، امکان قدرتمندی است که بهبود مستمر را ممکن ساخته و توسعه پلکانی را میسر میسازد.
  • مدیریت بر فرآیند: پایش فرآیند از طریق مقایسه عملکرد فرآیند با شاخص های مورد انتظار، سازمان را در مدیریت بر فرآیند و بهبود مستمر آن یاری می دهد. S-ERP به دلیل ساختار فرآیند محور، عملکرد فرآیند را به صورت دائمی محاسبه و گزارش می نماید. مثلا اگر یک مدیر بخواهد بداند آیا در واحد فروش، درخواست های مشتریان با سرعت مناسب و تعریف شده تبدیل به پیش فاکتور می شود یا خیر، سیستم فرآیندی قادر است، با محاسبه میانگین فاصله بین تاریخ پیش فاکتور و تاریخ درخواست، زمان پاسخگوئی فرآیند را گزارش و نمودار مربوط را رسم نماید. شاخص های مختلفی از قبیل درصد تحقق، هزینه فرآیند، خوش قولی و تعهد و امثال آن می تواند به طور مستمر محاسبه و گزارش شود.
  • یکپارچگی و همخوانی اطلاعات: S-ERP بدلیل پوشش افقی سازمان (پوشش فرایندی)، يكپارچگي آنرا تضمين مي كند و هر زير سيستم اطلاعات خود را بر روي پايگاه داده اشتراکی مي نويسد و بهنگام نياز ، داده مورد نظر خود را عيناً از پايگاه داده دريافت مي دارد. در واقع در S-ERP، افزونگي داده ها وجود ندارد و مغايرت بين زير سيستمها از بین رفته و همخوانی اطلاعات تضمين مي گردد.
  • قیمت تمام شده: لایه قیمت تمام شده سیستم فرآیندی سندپرداز، متولی محاسبات بهای تمام شده محصول است که بر اساس مبانی تعریف شده و عملیات واقعی و با کمترین دخالت کاربر به انجام می رسد و قادر است با اتکا به کنترل های داخلی سیستم و در دوره های محاسباتی یک ماهه، ضمن تجزیه بهای تمام شده محصول در مراکز مختلف به تفکیک مواد ، دستمزد (ثابت و متغیر) و سربار (ثابت و متغیر) ، انحرافات از استاندارد را نیز کاملا گزارش نماید.
  • ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠