افزونه تحریر دفاتر قانونی

...

از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نرم افزار حسابداری، امکان گزارش گیری و تهیه دفاتر قانونی مطابق با قوانین جاری است. در سیستم حسابداری سندپرداز گزارش دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل در دسترس می باشد

  • دفتر روزنامه

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت و همچنین اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری در آن ثبت می گردد. در دفتر روزنامه اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ و شماره منتقل می شوند.

  • دفتر کل

دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه به ترتیب کد حساب به این دفتر منتقل و در صفحات مخصوص آن ثبت می شود.

دفاتر مذکور می توانند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) باشد.

منافع و مزایا

  • تحریر دفاتر قانونی بر اساس تجمیع اسناد روزانه یا ماهانه

در سیستم حسابداری مالی سندپرداز گزارش دفاتر قانونی به دو روش روزانه یا ماهانه قابل گزارش گیری هستند.

  • گزارش دهی بر اساس استانداردهای حسابداری

بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری امکانات و تنظیمات لازم جهت تهیه دفاتر قانونی در سیستم حسابداری سندپرداز فراهم شده است.


برخی ویژگی های کلیدی گزارش تحریر دفاتر قانونی سند پرداز

  • شماره دهی اسناد بر اساس تجمیع اسناد روزانه
  • شماره دهی اسناد بر اساس تجمیع اسناد ماهانه
  • امکان تفکیک و شماره دهی اسناد افتتاحیه، اختتامیه و سند بستن حساب های سود و زیانی
  • گزارش دفاتر قانونی بر اساس آخرین استانداردهای جاری

آیا آماده حرکت به سمت تحول دیجیتال هستید؟