هر کسب و کار یک راهکار

فرآیندها در هر سازمان را، باید اختصاصا و متناسب با نیازهای آن سازمان طراحی نمود و نمیتوان فرآیندها را از یک سازمان به سازمان دیگر نسخه برداری کرد زیرا برای طراحی کارآمد فرآیندها ، پارامترهای زیادی باید مد نظر قرار گیرد، پارامترهائی از قبیل ابعاد سازمان، پراکندگی جغرافیائی، فرهنگ سازمانی، ثبات مدیریت، منابع تکنولوژیکی، ساختار سازمانی ، سازمانهای غیر رسمی، میزان رقابتی بودن بازار، موقعیت سازمان در بازار، سن سازمان، قوانین حکومتی ، استانداردها و ... همگی در بازطراحی صحیح فرآیندهای سازمان موثرند. به عبارت دیگر، مهندسی مجدد فرآیندها، راه حلی کاملا اختصاصی برای مشکلات کاملا اختصاصی سازمان هاست و برخورد گروهی و کلیشه ای در بازطراحی فرآیندها ناصواب است و در اکثر موارد موجب به همریختگی اوضاع میشود. از آن جایی که بسته های نرم افزاري ساختاري غير منعطف دارند نمي توانند نيازهای اطلاعاتي سازمان هاي بزرگ كه فرآيندهاي پيچيده و اختصاصي دارند را پوشش دهند و در عمل سطح بسیار نازلی از نیازمندی های سازمان را برآورده می سازند. شرکت سندپرداز معتقد است در هر سازمان بدون مهندسی مجدد فرآیندهای آن سازمان نمی توان به نتایج مورد انتظار رسید.